Wysokie wymagania dotyczące jakości naszych produktów i usług decydują o tym, w jaki sposób przetwarzamy dane. Naszym celem jest zbudowanie i podtrzymywanie z naszymi obecnymi i przyszłymi klientami relacji biznesowych opartych na zaufaniu. Poufność i nienaruszalność danych klientów jest jednym z naszych głównych priorytetów.

Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych?

Digital Charging Solutions GmbH, Rosenstraße 18-19, 10178 Berlin, Niemcy („DCS”) świadczy klientom usługi Audi e-tron Charging Service jako administrator danych i odpowiada za powiązane czynności przetwarzania danych.

Jakie dane przetwarzamy, w jakim celu i jak długo są one przechowywane?

Dane osobowe gromadzone w związku z zawarciem umowy Audi e-tron Charging Service lub świadczeniem usług Audi e-tron Charging Service są przetwarzane w celu zawarcia umowy Audi e-tron Charging Service, co umożliwia klientom korzystanie z usług Audi e-tron Charging Service (np. ładowania na stacji ładowania) oraz wystawiania faktur klientom usług Audi e-tron Charging Service. (Art. 6 (1) (b) ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych – „RODO”).

Zawarcie umowy

W związku z zawarciem umowy Audi e-tron Charging Service przetwarzane są następujące kategorie danych:

  • dane umowy (np. nazwisko, imię, adres, adres e-mail)
  • dane konta (np. login do konta Audi e-tron Charging Service, dane dotyczące płatności)
  • dane pojazdu (VIN)

Dane z umowy są automatycznie usuwane po wygaśnięciu umowy Audi e-tron Charging Service; transakcje finansowe są usuwane zgodnie z przepisami prawa po 10 latach.

Świadczenie usług

Dla celów świadczenia usług Audi e-tron Charging Service przez DCS przetwarzane są następujące dane (osobowe, jeśli to wymagane) (Art. 6 (1) (b) RODO):

  • indywidualny numer identyfikacyjny, który jest przypisany do karty Audi e-tron Charging Service odpowiednio do sposobu uwierzytelniania wykorzystywanego przez klienta na stacji ładowania;
  • dane rejestrów ładowania stanowiące wykaz ładowań przeprowadzonych przez klienta;
  • lokalizacja stacji ładowania, gdzie przeprowadzano ładowanie, oraz lokalizacja klienta poprzez wyświetlanie mapy ułatwiającej orientację oraz zapewniającej poprawne adresy (tylko w zakresie, w jakim oferowana jest usługa e-trasy oraz w jakim klient aktywował funkcję GPS w aplikacji myAudi me).
  • Wszystkie inne dane zebrane podczas procesu ładowania

DCS nie jest w stanie świadczyć odnośnych usług, jeśli dane te nie zostaną udostępnione i nie będą przetwarzane. Przetwarzane dane osobowe są automatycznie usuwane po 90 dniach, chyba że są wymagane przez dłuższy czas dla celów świadczenia określonej usługi.

Podanie danych pojazdu klienta jest obowiązkowe w celu prawidłowej obsługi rozliczania kosztów ładowania przez naszego usługodawcę. Numer VIN jest wymagany do identyfikacji odpowiednich stosunków umownych.

Dla celów świadczenia usług Audi e-tron Charging Service DCS korzysta z usług innych dostawców.

Zapewnienie jakości produktów, badania i rozwój nowych produktów

Poza celami związanymi ze świadczeniem usług Audi e-tron Charging Service gromadzone dane są również przetwarzane dla celów zapewnienia jakości usług Audi e-tron Charging Service oferowanych przez DCS oraz rozwijania nowych powiązanych usług firmy DCS. Przetwarzanie tych danych służy uzasadnionym interesom DCS związanym z zapewnieniem wysokiego standardu, jakiego oczekują nasi klienci od dotychczasowych usług, oraz możliwości zaspokojenia przyszłych oczekiwań klientów poprzez rozwój nowych usług (art. 6 (1) (f) RODO). W celu ochrony prywatności naszych klientów zgodnie z postanowieniami zawartymi w niniejszej sekcji dane są przetwarzane wyłącznie w formie, która nie umożliwia bezpośredniej identyfikacji klienta. Dane kontaktowe będą również wykorzystywane w celu wysyłki reklamy bezpośredniej na potrzeby innych usług lub produktów DCS. (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Z klientem kontaktujemy się drogą elektroniczną (e-mail) lub w aplikacji. Podmiot danych (klient) ma prawo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych do celów takiej reklamy, używając podane poniżej dane kontaktowe.

Komunikacja reklamowa i badanie rynku w oparciu o zgodę klienta

W przypadku udzielenia osobnej zgody na dalsze wykorzystywanie danych osobowych mogą one zostać użyte w zakresie opisanym w oświadczeniu zgody, np. w celach marketingowych i/lub badań rynkowych, a także, jeśli to konieczne, przekazywane innym podmiotom (art. 6 (1) (a) RODO). Więcej szczegółów znajduje się w odnośnym oświadczeniu zgody, która może zostać cofnięta w dowolnym momencie.

Zobowiązanie prawne

Ponadto DCS będzie przetwarzać dane osobowe, jeśli wymagają tego przepisy prawa (art. 13 (1) (c), art. 6 (1) (c) RODO). Firma DCS może na przykład zostać prawnie zobowiązana do udostępnienia danych osobowych organom władzy publicznej lub innym podmiotom.

Google Maps

Celem zapewnienia poprawnego wpisywania adresów niniejsza strona internetowa korzysta z usługi mapowania Google za pośrednictwem interfejsu API. Podmiotem odpowiedzialnym jest Google Ireland Limited - Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia. Google działa w naszym imieniu w tym zakresie. Aby korzystać z funkcji Google Maps w przeglądarce, koniecznie jest zapisanie adresu IP.

Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6(1)(b) rozporządzenia RODO, tj. przetwarzamy Twoje dane osobowe celu realizacji umowy.

Masz prawo do dezaktywacji usługi Google Maps i tym samym uniemożliwienia transferu danych do firmy Google poprzez dezaktywację JavaScript w Twojej przeglądarce. Chcielibyśmy jednak poinformować, iż w tym wypadku korzystanie z wyświetlania map na niniejszej stronie nie będzie możliwe.

Firma Google może przekazywać informacje zebrane przez Google Maps osobom trzecim, jeżeli jest to wymagane przez prawo lub jeżeli osoby trzecie przetwarzają te informacje w imieniu firmy Google.

Więcej informacji o celu i zakresie gromadzenia oraz przetwarzania danych przez Mapy Google można znaleźć w polityce prywatności. W oświadczeniu tym znajdują się również dalsze informacje na temat przysługujących Tobie praw oraz możliwości ustawień dotyczących ochrony prywatności: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Komu przekazujemy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe przekazujemy podmiotom trzecim, o ile jest to wymagane w celu spełnienia umowy lub jeżeli wyrazili Państwo na to wyraźną zgodę. Aby umożliwić rozliczenie usługi Audi e-tron Charging Service, przekazujemy dane Państwa samochodu (VIN) do AUDI AG.

Możemy przekazać Państwa dane odbiorcom, którzy przetwarzają dane na nasze zlecenie. Odbiorcy ci są zobowiązani umownie do przetwarzania i ochrony Państwa danych w sposób wyłącznie zgodny z naszymi poleceniami. Poza tym przekazanie danych do urzędów może być konieczne ze względów prawnych.

W jaki sposób chronimy Twoje dane osobowe?

Zabezpieczamy dane użytkowników, korzystając z najnowocześniejszej technologii. Przykładowo do ochrony danych osobowych przed niewłaściwym użyciem lub innego rodzaju nieuprawnionym przetwarzaniem wykorzystano następujące środki bezpieczeństwa:

  • dostęp do danych osobowych ma wyłącznie ograniczona liczba osób upoważnionych do tego w określonych celach;
  • gromadzone dane są przekazywane wyłącznie w postaci zaszyfrowanej;
  • ponadto dostęp do systemów informatycznych jest stale monitorowany w celu wykrycia i zapobieżenia niewłaściwemu użyciu danych już na wczesnym etapie.

Przechowujemy dane osobowe tylko tak długo, jak to konieczne ze względu na określony cel. Jeśli dane przetwarzane są dla wielu celów, są automatycznie usuwane (lub przechowywane w formie, która uniemożliwia bezpośrednią identyfikację użytkownika), gdy tylko ostatni określony cel zostanie zrealizowany.

Skontaktuj się z nami, Twoje prawa do ochrony danych i prawo do złożenia skargi do organu ds. ochrony danych.

Użytkownik może zażądać dostępu do swoich danych osobowych, zażądać ich poprawienia/usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także sprzeciwić się ich przetwarzaniu, kontaktując się z Digital Charging Solutions GmbH, Rosenstraße 18-19, 10178 Berlin, Niemcy, e-mail: dataprotection@digitalchargingsolutions.com. W przypadku obaw, że nie traktujemy poważnie wniosków i zażaleń dotyczących przetwarzania danych, użytkownik może również skontaktować się z właściwym organem nadzorczym.

Jeśli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, może ona zostać cofnięta w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość. W tym celu prosimy o kontakt z Digital Charging Solutions GmbH, Rosenstraße 18-19, 10178 Berlin, Niemcy, e-mail: dataprotection@digitalchargingsolutions.com