A termékeinktől és szolgáltatásainktól elvárt minőség annak is irányt szab, hogy hogyan kezeljük az Ön adatait.Jelenlegi és jövőbeni ügyfeleinkkel bizalmon alapuló üzleti kapcsolat kialakítására és fenntartására törekszünk.Személyes adatainak biztonsága és integritása az egyik legfontosabb célunk.

Ki a felelős az adatfeldolgozásért?

Az e-tron Charging Service szolgáltatásokat a Digital Charging Solutions GmbH, Rosenstraße 18-19, 10178 Berlin (Németország) (“DCS”) nyújtja az ügyfél részére, és az ezzel összefüggő adatkezelési tevékenységekért adatkezelőként felel.

Milyen Önnel kapcsolatos adatokat dolgozunk fel, milyen célból tesszük ezt és mennyi ideig tároljuk az információt?

Az Audi e-tron Charging Service szolgáltatásra irányadó szerződés megkötésével, illetve az Audi e-tron Charging Service szolgáltatás nyújtásával összefüggésben gyűjtött személyes adatok kezelése a szerződéskötés, az Audi e-tron Charging Service szolgáltatás ügyfél általi használatának lehetővé tétele (például a töltőállomásokon elvégzett töltés), valamint az Audi e-tron Charging Service szolgáltatás díjának ügyfél részére történő számlázása céljából történik. (Az általános adatvédelmi rendelet – „GDPR” – 6 cikk (1) bekezdés b) pontja.)

Szerződések összefoglalása

Az Audi e-tron Charging Service szolgáltatásra irányadó szerződés megkötésével összefüggésben az adatok alábbi kategóriáit kezeljük:

  • elérhetőségek (például vezetéknév és keresztnév, lakcím, e-mail cím),
  • fiókadatok (például az Audi e-tron Charging Service szolgáltatás bejelentkezési adatai, fizetési adatok),
  • a gépjármű adatai (alvázszám, ún. VIN).

A szerződéses adatok az Audi e-tron Charging Service szolgáltatásra irányadó szerződés megszűnését követően automatikusan törlésre kerülnek, míg a pénzügyi tranzakciók adatait a jogszabályi előírásoknak megfelelően 10 elteltével töröljük.

Szolgáltatások nyújtása

Az Audi e-tron Charging Service szolgáltatás DCS általi biztosítása érdekében az alábbi (valószínűsíthetően személyes) adatokat kezeljük (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont):

  • az Audi e-tron Charging Service kártyához, illetve az ügyfél által a töltőállomáson használt azonosítási eszközhöz kapcsolt egyedi azonosító szám,
  • a töltésre vonatkozó adatokról vezetett nyilvántartás, mely tartalmazza az ügyfél által elvégzett töltési eseményeket,
  • a töltési esemény helyszínéül szolgáló töltőállomás helye és az ügyfél helyzete egy térkép megjelenítésével a könnyebb tájékozódás és a helyes cím biztosítása érdekében (utóbbi kizárólag e-útvonaltervező szolgáltatás esetén, és kizárólag amennyiben az ügyfél aktiválta az Audi AG által biztosított myAudi-alkalmazás GPS-funkcióját).
  • A díjbeszedési folyamat során gyűjtött összes egyéb információ.

Amennyiben az ügyfél az Audi AG által biztosított myAudi-alkalmazást használja, az adatait az alkalmazás segítségével az Audi AG továbbítja a DCS részére vagy fordítva, abban a mértékben, amennyiben ez szükséges az Audi e-tron Charging Service szolgáltatás myAudi-alkalmazáson keresztül történő használata érdekében.

A DCS csupán akkor tudja biztosítani az adott szolgáltatást, ha ezen adatokat megkapja és kezelheti. A kezelt személyes adatokat 90 nap elteltével töröljük, kivéve, ha azokra egy meghatározott szolgáltatás nyújtásához ennél hosszabb őrzési idő szükséges.

Az ügyfél járműadatainak megadása a szolgáltatóinknál történő töltési folyamat kiszámlázásának megfelelő kezelése érdekében szükséges. A VIN a vonatkozó szerződéses jogviszony azonosításához szükséges.

Az Audi e-tron Charging Service szolgáltatásra irányadó szerződés teljesítése körében alvállalkozó szolgáltatókat veszünk igénybe, akik a személyes adatokat kizárólag az utasításunkra és annak megfelelően kezelik.

Termékminőség biztosítása, új termékek kutatása és fejlesztése

Az Audi e-tron Charging Service szolgáltatások nyújtása mellett a gyűjtött adatokat a DCS által kínált Audi e-tron Charging Service szolgáltatások minőségbiztosítása, valamint az új kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése céljából is feldolgozzuk. Ezek az adatkezelési tevékenységek az ügyfeleink által támasztott komoly elvárásoknak való megfeleléshez fűződő jogos érdekünk alapján, valamint annak érdekében zajlanak, hogy új szolgáltatások megalkotásával kielégítsük ügyfeleink jövőbeli igényeit (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont). Az ügyfelek személyes adatainak védelme érdekében a jelen rész szerint feldolgozott adatokat kizárólag olyan formában dolgozzuk fel, amelynek alapján az ügyfél kiléte nem fedhető fel. Továbbá a kapcsolattartási adatokat a saját, hasonló szolgáltatások vagy a DCS termékeinek közvetlen reklámozására használjuk (GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja). Az ügyfelet e-mailben vagy az alkalmazáson keresztül értesítjük. Az ügyfélnek bármikor jogában áll kifogást emelni a személyes adatok ilyen reklámozás céljára történő kezelése ellen az alább található kapcsolati lehetőségeken keresztül.

Beleegyezésen alapuló reklámcélú kommunikáció és piackutatás

Amennyiben a személyes adatai további kezeléséhez Ön külön hozzájárult, úgy az Önre vonatkozó személyes adatokat a hozzájáruló nyilatkozatban meghatározott körben (például marketingcélokra és/vagy piackutatásra) használhatjuk, és – amennyiben irányadó – megoszthatjuk harmadik felekkel (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont). Az ezzel kapcsolatos részletes információ az irányadó hozzájáruló nyilatkozatban található. A hozzájárulás bármikor visszavonható.

Jogi kötelezettség

Mindezeken túlmenően, a DCS a személyes adatokat jogi kötelezettség teljesítése érdekében is kezeli (GDPR 13. cikk (1) bekezdés c) pont és 6. cikk (1) bekezdés c) pont). Előfordulhat például, hogy a DCS-t jogi kötelezettség terheli, hogy a személyes adatokat átadja közhatalmi szervek vagy más harmadik felek részére.

Harmadik fél szolgáltatások (Google Maps)

A címek helyes megadása érdekében beágyaztuk a weboldalunkba a Google Ireland Limited (Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Írország) által működtetett Google Maps szolgáltatást az API-n keresztül. Ebben a vonatkozásban a Google a nevünkben jár el.  A tartalom böngészőben történő megjelenítése érdekében a Google rendelkezésére kell bocsátania az IP-címét, máskülönben a Google nem tudja biztosítani ezt a beágyazott tartalmat.

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja, azaz az Ön személyes adatait a hozzájárulása alapján kezeljük a szerződés teljesítése során. Ön kikapcsolhatja a Google Maps szolgáltatást, és ezzel megakadályozhatja az adatok Google által történő továbbítását böngészője JavScript funkciójának kikapcsolásával. Felhívjuk azonban a figyelmet arra, hogy ebben az esetben nem tudja majd használni a weboldalainkon megjelenő térképet.

A Google átadhatja a Maps-ből szerzett információkat harmadik feleknek, ha azt a törvény előírja, vagy amennyiben harmadik felek dolgozzák fel ezen adatokat a Google nevében.

A Google Maps által végzett adatgyűjtés és adatkezelés céljára és terjedelmére vonatkozó további információk az adatvédelmi szabályzatban találhatók meg. Itt további információt talál a jogaival és az adatai védelmét szolgáló beállítási lehetőségekkel kapcsolatban is: https://policies.google.com/privacy?hl=hu&gl=hu.

Kivel osztjuk meg a személyes adatait?

A személyes adatait csak akkor osztjuk meg harmadik felekkel, ha ez a szerződés teljesítéséhez szükséges, vagy ha ehhez kifejezetten hozzájárult. Az Audi e-tron Charging Service szolgáltatásai számlázásának megkönnyítése érdekében a gépjármű adatait (alvázszám) továbbítjuk az AUDI AG vállalatnak.

Megtörténhet, hogy az adatait olyan feleknek továbbítjuk, akiket azzal bíztunk meg, hogy feldolgozzák az adatait. Ezeket a feleket szerződés kötelezi az adatainak kizárólag az útmutatásaink alapján történő feldolgozására és védelmére. Ezenkívül megtörténhet, hogy az adatait jogi okokból kell továbbítanunk a hatóságoknak.

Hogyan védjük személyes adatait?

Az Ön adatainak biztonságáról korszerű technológiával gondoskodunk. Az Ön személyes adatait a visszaélésekkel vagy az egyéb formában megnyilvánuló jogosulatlan adatkezeléssel szemben többek között az alábbi biztonsági intézkedésekkel védjük:

  • a személyes adatokhoz való hozzáférést kizárólag korlátozott létszámú, arra felhatalmazott személyre és a meghatározott célra korlátozzuk,
  • a gyűjtött adatokat kizárólag titkosított formában továbbítjuk,
  • emellett az informatikai rendszerekhez való hozzáférést folyamatosan figyelemmel kísérjük annak érdekében, hogy a visszaéléseket korai fázisban észleljük és elhárítsuk.

Csak addig tartjuk meg az Ön személyes adatait, amíg az adott célok érdekében ez szükséges. Amennyiben az adatokat több cél érdekében is kezeljük, ezeket az utolsó meghatározott cél elérésekor automatikusan töröljük vagy az Ön számára közvetlenül nem nyomon követhető formában tároljuk.

Kapcsolatfelvétel, az Ön adatvédelmi jogai és az adatvédelmi hatósághoz való panaszbenyújtás joga

Ön igényelheti a személyes adataihoz való hozzáférést, azok helyesbítését, illetve törlését, továbbá kérheti az adatkezelés korlátozását, és azzal szemben tiltakozhat is. E jogait a DCS megkeresése útján gyakorolhatja, az alábbi elérhetőségeken: Digital Charging Solutions GmbH, Rosenstraße 18-19, 10178 Berlin (Németország), e-mail: dataprotection@digitalchargingsolutions.com. Amennyiben az Ön megítélése szerint az adatkezeléssel kapcsolatban velünk szemben megfogalmazott aggályait vagy panaszait nem vesszük komolyan, úgy megkeresheti az illetékes szabályozó hatóságot is.

Amennyiben az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, úgy a jövőre nézve bármikor visszavonhatja az Ön által adott hozzájárulást. E jogát a DCS megkeresése útján gyakorolhatja, az alábbi elérhetőségeken: Digital Charging Solutions GmbH, Rosenstraße 18-19, 10178 Berlin (Németország), e-mail: dataprotection@digitalchargingsolutions.com.