Nagu olete meie toodete ja teenuste puhul harjunud, järgime ka teie andmete töötlemisel kõrgeid nõudmisi. Püüame iga oma kliendi ja potentsiaalse kliendiga luua usaldusliku koostöösuhte ning seda hoida. Teie isikuandmete konfidentsiaalsus ja kaitse on üks meie olulisi prioriteete.

Kes andmete töötlemise eest vastutab?

Digital Charging Solutions GmbH, Rosenstraße 18-19, 10178 Berlin, Saksamaa („DCS“) osutab kliendile Audi e-tron Charging Service'i teenuseid ja on nendega seonduvate isikuandmete vastutav töötleja.

Milliseid andmeid me töötleme ja mis eesmärgil ning kui kaua andmeid säilitatakse?

Isikuandmeid, mida me e-tron Charging Service'i lepingu sõlmimise ja e-tron Charging Service'i teenuste osutamisega seoses kogume, töödeldakse lepingu sõlmimiseks, kliendile e-tron Charging Service'i teenuste osutamiseks (nt laadimisjaamas laadimiseks) ja kliendile e-tron Charging Service'i teenuste eest arvete esitamiseks. (ELi isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt b).

Lepingute sõlmimine

Seoses e-tron Charging Service'i lepingu sõlmimisega töödeldakse järgmisi isikuandmeid:

  • kontaktandmed (sh ees- ja perekonnanimi, aadress, e-posti aadress);
  • kontoandmed (nt e-tron Charging Service'i konto sisselogimisandmed, maksete andmed);
  • sõiduki andmed (VIN-kood).

Lepinguandmed kustutatakse automaatselt pärast e-tron Charging Service'i lepingu lõppemist; rahaliste tehingutega seotud andmed kustutatakse vastavalt õigusaktides sätestatule 10 aasta möödumisel.

Teenuste osutamine

DCS töötleb e-tron Charging Service'i teenuste osutamiseks järgmisi (isiku)andmeid (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt b):

  • kliendi personaalne identimisnumber ehk laadimisjaamas autentimiseks kasutatava e-tron Charging Service'i kaardi number;
  • laadimislogi, mis sisaldab kliendi laadimiste andmeid;
  • laadimiseks kasutatud laadimisjaama asukoht ja kliendi asukoht, kuvatakse kaart lihtsamaks orienteerumiseks ja tagatakse õiged aadressid (asukohaandmeid töödeldakse üksnes juhul, kui osutatakse e-marsruudi teenust ning klient on Audi AG pakutavas mobiilirakenduses myAudi aktiveerinud GPS-funktsiooni);
  • muud laadimisprotsessi käigus kogutavad andmed.

Kui klient kasutab Audi AG pakutavat mobiilirakendust myAudi, edastatakse myAudi mobiilirakenduse kaudu kliendi andmeid Audi AG ja DCS-i vahel, juhul kui see on vajalik e-tron Charging Service'i teenuste kasutamiseks läbi myAudi mobiilirakenduse.

Kui te neid andmeid ei esita ja neid ei töödelda, ei saa DCS teile vastavat teenust osutada. Töödeldud isikuandmed kustutatakse automaatselt 90 päeva möödumisel, välja arvatud juhul, kui konkreetse teenuse osutamiseks on tarvis neid kauem säilitada.

Kasutame e-tron Charging Service'i lepingu täitmiseks lepingupartneritest teenuseosutajaid, kes töötlevad isikuandmeid meie tellimusel ja vastavalt meie juhistele.

Tootekvaliteedi tagamine ning uute toodete väljatöötamine ja arendamine

Lisaks e-tron Charging Service'i teenuste osutamisele kasutatakse kogutud andmeid ka DCS-i pakutavate e-tron Charging Service'i teenuste kvaliteedikontrolliks ning DCS-i uute teenuste arendamiseks. Neid töötlemistoiminguid tehakse DCS-i õigustatud huvides, et hoida olemasolevate teenuste kvaliteet kliendi kõrgete ootuste tasemel ning arendada uusi teenuseid, mis täidaksid klientide täiendavaid soove (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f). Et kaitsta klientide privaatsust, töödeldakse isikuandmeid neil eesmärkidel üksnes sellisel kujul, mis ei võimalda andmete seostamist konkreetse kliendiga. Kontaktandmeid kasutatakse ka teiste sarnaste DCS-i teenuste ja toodete otsereklaami saatmiseks (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f). Kliendiga võetakse ühendust e-posti teel või mobiilirakenduse kaudu. Kliendil on igal ajal õigus isikuandmete reklaami eesmärgil töötlemine keelata, kasutades allpool toodud kontaktandmeid.

Turundus ja turu-uuringud nõusoleku alusel

Kui te olete andnud eraldi nõusoleku enda isikuandmete kasutamiseks muudel eesmärkidel, võidakse teie andmeid kasutada nõusolekus kirjeldatud viisil, nt turunduse ja/või turu-uuringute eesmärgil, ning edastada neid vajadusel kolmandatele isikutele (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f). Rohkem üksikasju on vastavas nõusolekus, mille te võite igal ajal tagasi võtta.

Õigusaktidest tulenev kohustus

DCS töötleb isikuandmeid ka juhul, kui ta on õigusaktidest tulenevalt selleks kohustatud (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 13 lõike 1 punkt c, artikli 6 lõike 1 punkt c). Näiteks võib DCS olla kohustatud avaldama isikuandmeid ametiasutustele või muudele kolmandatele isikutele.

Kolmandate isikute teenused (Google Maps)

Et tagada sisestatavate aadresside õigsus, oleme oma veebisaidile rakendusliidese kaudu integreerinud Google Mapsi teenuse, mida osutab Google Ireland Limited (Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Iirimaa). Sisu kuvamiseks teie brauseris vajab Google teie IP-aadressi, vastasel juhul ei saa Google manustatud sisu teile edastada. Töötlemise õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt b, kuna meil on õigustatud huvi, et sisestatud aadressid oleksid korrektsed. Google Mapsi teenuse väljalülitamiseks ja Google'ile andmete edastamise vältimiseks saate oma brauseris JavaScripti välja lülitada. Sel juhul palume arvestada, et teil pole võimalik meie veebilehtedel kaardikuvasid kasutada. Google võib Mapsi kaudu saadud infot edastada kolmandatele isikutele, juhul kui seda nõuavad õigusaktid või kui kolmandatel isikutel on vaja töödelda andmeid Google'i tellimusel. Google ei seosta teie IP-aadressi muude Google'i andmetega. Google'il võib siiski olla tehniliselt võimalik saadud andmete alusel tuvastada, kes on konkreetne kasutaja. Samuti on võimalik, et Google kasutab Google'i veebisaitide kasutajate isikuandmeid ja profiile muudel eesmärkidel, mille üle meil puudub kontroll. Rohkem teavet selle kohta, milliseid andmeid ja mis eesmärgil pistikprogrammi pakkuja kogub ja töötleb, leiate teenuseosutaja privaatsuspõhimõtetest. Samast leiate ka lisateavet enda õiguste ning privaatsusseadete kohta: https://policies.google.com/privacy.

Kuidas me teie isikuandmeid kaitseme?

Kaitseme teie isikuandmeid moodsaimate tehniliste lahendustega. Teie isikuandmete väärkasutuse ja loata töötlemise vältimiseks kasutame muu hulgas järgmisi turvameetmeid:

  • isikuandmetele on juurdepääs vaid piiratud hulgal volitatud isikutel ning üksnes kindlaksmääratud eesmärkidel;
  • kogutud andmeid edastatakse alati krüptituna;
  • kasutatavatele IT-süsteemidele juurdepääsu jälgitakse alaliselt, et kõik võimalikud rikkumised viivitamata tuvastada ja tõkestada.

Säilitame teie isikuandmeid vaid nii kaua, kui see on konkreetsel eesmärgil vajalik. Kui andmeid töödeldakse mitmel eesmärgil, kustutatakse need automaatselt või teisendatakse teie tuvastamist mittevõimaldavale kujule kohe pärast viimase eesmärgi täitmist.

Meie kontaktandmed, teie õigused seoses isikuandmetega ning õigus kaevata andmekaitseasutusele

Teil on õigus enda isikuandmetega tutvuda, taotleda nende parandamist/kustutamist või töötlemise piiramist või esitada töötlemise suhtes vastuväiteid, võttes ühendust DCS-iga (Digital Charging Solutions GmbH, Rosenstraße 18-19, 10178 Berlin, Saksamaa, telefon +372 602 3572, e-post dataprotection@digitalchargingsolutions.com. Kui te leiate, et me ei võta teie isikuandmete töötlemisega seotud muresid või kaebusi piisavalt tõsiselt, on teil võimalus pöörduda vastutava järelevalveasutuse poole.

Kui isikuandmete töötlemise aluseks on teie nõusolek, võite te enda nõusoleku hiljem igal ajal tagasi võtta. Selleks palume võtta ühendust DCS-iga (Digital Charging Solutions GmbH, Rosenstraße 18-19, 10178 Berlin, Saksamaa, telefon +372 602 3572, e-post dataprotection@digitalchargingsolutions.com