Vysoké standardy, které kladete na kvalitu našich produktů a služeb, určují, jakým způsobem zpracováváme vaše údaje. Naším cílem je vytvořit a udržovat základ důvěryhodného obchodního vztahu s našimi zákazníky a potenciálními zákazníky. Důvěrnost a bezúhonnost vašich osobních údajů je jednou z našich hlavních starostí.

Kdo odpovídá za zpracování osobních údajů?

Společnost Digital Charging Solutions GmbH, Rosenstraße 18-19, 10178 Berlin, Německo („DCS“) poskytuje zákazníkům nabíjecí služby Audi e-tron Charging Service jako správce údajů a je zodpovědná za příbuzné aktivity zpracování údajů.

Jaké osobní údaje zpracováváme, za jakým účelem a na jak dlouho jsou ukládány?

Osobní údaje shromážděné v souvislosti s uzavřením smlouvy o službách Audi e-tron nebo poskytováním služeb Audi e-tron Charging Service jsou zpracovávány za účelem uzavření smlouvy o využívání služeb Audi e-tron, aby zákazník mohl využívat služby Audi e-tron Charging Service (např. nabíjení na nabíjecí stanici) a aby bylo možné zákazníkovi za služby Audi e-tron Charging Service vystavit fakturu (čl. 6 odst. 1 písm. B) nařízení EU o obecné ochraně údajů „GDPR“).

Uzavírání smluv

 V souvislosti s uzavřením smlouvy o využívání služeb Audi e-tron Charging Service jsou zpracovávány následující kategorie údajů:

  • kontaktní údaje (např. příjmení, křestní jméno, adresa, e-mailová adresa)
  • údaje o účtu (např. přihlašovací účet ke službě Audi e-tron Charging Service, platební údaje)
  • údaje o vozidle (VIN)

Smluvní údaje jsou automaticky smazány po uplynutí platnosti smlouvy o využívání služeb Audi e-tron Charging Service. Finanční transakce jsou smazány v souladu se zákonnými ustanoveními po 10 letech.

Poskytování služeb

Pro účely poskytování služeb Audi e-tron Charging Service od společnosti DCS jsou zpracovávány následující (případně osobní) informace (čl. 6 odst. 1 písm. B GDPR):

  • individuální identifikační číslo, které je přiděleno kartě Audi e-tron Charging Service, ověřovacímu nástroji, který zákazník používá na nabíjecí stanici
  • záznamy o podrobnostech nabíjení, které obsahují informace o jednotlivých nabíjeních prováděných zákazníkem.
  • poloha nabíjecí stanice, kde je prováděno nabíjení, a poloha zákazníka, která se zobrazí na mapě pro snadnější orientaci a zjištění přesné adresy (poloha pouze tehdy, pokud je nabízena služba e-route a pokud zákazník aktivuje funkci GPS v aplikaci myAudi).
  • Veškeré další údaje shromážděné v rámci nabíjení.

Společnost DCS vám v případě, že tyto údaje nejsou poskytnuty a zpracovány, nemůže příslušnou službu poskytnout. Zpracované osobní údaje jsou automaticky smazány po 90 dnech, pokud nebudou potřebné delší dobu za účelem poskytování konkrétní služby.

Pro správné vyfakturování nabíjení u našeho poskytovatele služeb je nezbytné poskytnout údaje o vozidle zákazníka. K identifikaci příslušných smluvních vztahů je vyžadován kód VIN.

Zajištění kvality produktů, výzkum a vývoj nových produktů

Kromě samotného poskytování služeb Audi e-tron Charging Service jsou shromažďované údaje zpracovány také za účelem zajištění kvality služeb Audi e-tron Charging Service nabízených společností DCS a rozvoje nových souvisejících služeb společností DCS. Tyto zpracovatelské aktivity slouží legitimním zájmům společnosti DCS, abychom byli schopni dodržet vysoké standardy, které naši zákazníci kladou na stávající služby, a splnit budoucí přání zákazníků prostřednictvím rozvoje nových služeb (čl. 6 odst. 1 písm. F GDPR). Abychom chránili soukromí našich zákazníků, údaje zpracované v souladu s touto částí jsou zpracovány výhradně ve formě, která není k zákazníkovi přímo vysledovatelná.

Reklamní komunikace, např. průzkumy trhu podložené souhlasem zákazníka

Pokud jste odděleně udělili souhlas k dalšímu využití vašich osobních údajů, vaše osobní údaje mohou být využity v rozsahu popsaném v prohlášení o souhlasu, např. pro marketingové účely a/nebo průzkum trhu a popřípadě mohou být zveřejněny třetím stranám (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR).  Kontaktní údaje jsou dále využívány k zasílání materiálů přímého marketingu propagujícího vlastní podobné služby nebo produkty společnosti DCS (článek 6 odst. 1 písm. f) GDPR). Zákazník bude kontaktován prostřednictvím e-mailu nebo samotné aplikace. Zákazník má právo kdykoli vznést proti zpracování osobních údajů za účelem takového marketingu námitku prostřednictvím kontaktních údajů uvedených níže. Další podrobnosti najdete v příslušném prohlášení o souhlasu, které můžete také kdykoliv odvolat.

Právní závazky

Společnost DCS navíc bude zpracovávat osobní údaje, pokud se k tomu vztahuje zákonná povinnost (čl. 13 odst. 1 písm. C, čl. 6 odst. 1 písm. C GDPR). Společnost DCS například může být ze zákona povinna poskytnout osobní údaje veřejným orgánům nebo jiným třetím stranám.

Služby třetí strany (Mapy Google)

Abychom zajistili správné zadávání adres, prostřednictvím rozhraní API jsme na našem webu integrovali službu Mapy Google od společnosti Google Ireland Limited (Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland). Společnost Google jedná v této záležitost naším jménem. Aby se obsah ve vašem prohlížeči zobrazil, musí společnost Google načíst vaši IP adresu. Bez tohoto údaje vám společnost Google nemůže obsah vložený na náš web poskytnout.

Právní základ pro zpracování vyplývá z čl. 6, odst. 1 písmena b směrnice o GDPR, tzn. vaše údaje zpracováváme na základě plnění smlouvy. Službu Mapy Google můžete vypnout tím, že v prohlížeči zakážete JavaScript. Zabráníte tak přenášení daných údajů na servery společnosti Google. V takovém případě však nebude na našich stránkách možné používat zobrazení mapy.

Společnost Google může údaje získané z Map předat třetím stranám, pokud ji k tomu zavazuje zákon nebo pokud třetí strany tyto údaje zpracovávají jménem společnosti Google.

Další informace o účelu a rozsahu shromažďování a zpracovávání osobních údajů službou Google Maps naleznete v zásadách ochrany soukromí. Naleznete zde také další informace o svých právech a možnostech nastavení ochrany osobních údajů: https://policies.google.com/privacy?hl=cs.

Komu předáváme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje předáváme třetím subjektům pouze v případech, kdy je to nutné pro plnění smlouvy, nebo pokud s tím budete výslovně souhlasit. Aby bylo možné vyúčtování služeb Audi e-tron Charging Service, společnost AUDI AG předává dál číslo Vašeho vozu (VIN).

Vaše údaje můžeme předávat příjemcům, které jsme pověřili jejich zpracováním. Tito příjemci jsou smluvně zavázáni zpracovávat Vaše údaje pouze podle našich pokynů a chránit je. Údaje může být dále rovněž nutné předat z právních důvodů úřadům.

Jak chráníme vaše osobní údaje?

Bezpečnost vašich údajů zajišťujeme pomocí nejmodernější technologie. Abyste získali představu, používáme k ochraně vašich osobních údajů před zneužitím nebo jakoukoli jinou formou neoprávněného zpracování následující bezpečnostní opatření:

  • přístup k osobním údajům je limitován pouze pro omezený počet oprávněných osob pro určené účely;
  • shromážděné údaje jsou přenášeny pouze v zašifrované formě;
  • kromě toho je přístup k těmto IT systémům trvale monitorován, aby bylo možno co nejdříve odhalit a zabránit potenciálnímu zneužití.

Vaše osobní údaje uchováváme pouze tak dlouho, jak je zapotřebí pro daný účel. Pokud jsou údaje zpracovávány pro více účelů, jsou po splnění svého posledního určeného účelu automaticky smazány nebo uloženy ve formě, která zaručí, že z nich nebudete přímo vysledovatelní.

Kontaktní údaje, právo na ochranu soukromí a právo podat stížnost na Úřadu pro ochranu osobních údajů

Máte právo požadovat přístup k vašim osobním údajům, požadovat opravu/vymazání nebo omezení zpracování vašich údajů a vznést námitku proti jejich zpracování. Můžete tak učinit kontaktováním společnosti Digital Charging Solutions GmbH, Rosenstraße 18-19, 10178 Berlin, Německo, E-mail: dataprotection@digitalchargingsolutions.com. Pokud se domníváte, že vaše obavy nebo stížnosti týkající se zpracování údajů neřešíme dostatečně vážně, můžete také kontaktovat příslušný regulační orgán.

Je-li zpracování dat založeno na vašem souhlasu, můžete svůj souhlas kdykoliv stáhnout s platností do budoucna. Za tímto účelem prosím kontaktujte společnost Digital Charging Solutions GmbH, Rosenstraße 18-19, 10178 Berlin, Německo, E-mail: dataprotection@digitalchargingsolutions.com