Všeobecné obchodné podmienky pre službu Audi e-tron Charging Service

1. Audi e-tron Charging Service

1.1. Na základe týchto všeobecných obchodných podmienok (“VOP”) poskytuje spoločnosť Digital Charging Solutions GmbH, Brunnenstraße 19-21, 10119 Berlin, Nemecko, (“DCS”) zákazníkovi pod označením “e-tron Charging Service” informačné služby a prístupovú technológiu pre nabíjaciu infraštruktúru určenú pre elektrické vozidlá a hybridné plug-in vozidlá značky Audi (“e-tron Charging Service”). Podmienkou pre využívanie e-tron Charging Service je zriadenie zákazníckeho účtu na bezplatnom zákazníckom portáli myAudi. Pojem „zákazník“ v týchto VOP zahŕňa osoby všetkých pohlaví.

1.2. Aktuálna verzia VOP a aktuálne dostupné tarify je možné nájsť, stiahnúť a vytlačiť z internetovej stránky www.e-tron.charging-service.audi/web/audi-sk/tariffs. Zmeny týchto všeobecných obchodných podmienok, zmluvy so spoločnosťou Audi e-tron Charging Service uzatvorenou na tomto základe, ako aj všetky zmeny v sadzbách dohodnutých so zákazníkom z dôvodu zmien právnych predpisov, zmien v judikatúre alebo trhových podmienkach, sa oznámia zákazníkovi prostredníctvom e-mailovej adresy uvedenej zákazníkom v súlade s časťou 2.2 v textovej forme s výslovným odkazom na príslušné zmeny. Tieto zmeny nadobudnú účinnosť, ak zákazník do jedného mesiaca od doručenia oznámenia nepodá voči ním námietku. Spoločnosť DCS bude zákazníka o týchto právnych následkoch informovať na začiatku tohto obdobia. Vyššie uvedený postup platí rovnako aj pre zmeny týkajúce sa taríf dohodnutých so zákazníkom.

1.3. Spoločnosť DCS spolupracuje s prevádzkovateľmi nabíjacích staníc (ďalej ako ”partner e-tron Charging Service”). Tieto nabíjacie stanice partnerov e-tron Charging Service sú zobrazené na stránke www.e-tron.charging-service.audi/web/audi-sk/map, v aplikácii myAudi prevádzkovanej spoločnosťou Audi AG ako aj v ostatných kanáloch (ďalej ako “frontends”) a sú osobitne vyznačené, aby boli odlíšiteľné od iných nabíjacích staníc, ktoré nepatria do dostupnej siete nabíjacích staníc. Tieto informácie môžu byť čiastočne dostupné len po prihlásení sa do členskej zóny.

1.4. e-tron Charging Service zahŕňa

a) zobrazenie nabíjacích staníc partnerov e-tron Charging Service (vo forme statických informácií) a určitých informácií týkajúcich sa využívania nabíjacích staníc týchto partnerov e-tron Charging Service vo frontends (ako je napr. dostupnosť a ceny vo forme dynamických informácií).

b) nabíjanie na nabíjacích staniciach partnerov e-tron Charging Service po overení (viď bod 6.1) spolu s mesačným vyúčtovaním vrátane podrobného prehľadu všetkých nabíjaní.

1.5. Podrobnosti o službe e-tron Charging Service a využívaní tejto služby sú uvedené na stránke www.e-tron.charging-service.audi/web/audi-sk/getting-started.

1.6. V súčasnosti Nemecko nezaručuje celoštátne pokrytie riešení pre dobíjanie a fakturáciu, ktoré by zaručovali dodržiavanie kalibračného zákona zo strany prevádzkovateľov nabíjacích staníc. V našich službách používame údaje poskytované prevádzkovateľmi dobíjacích staníc. V niektorých prípadoch to môže – okrem iného – viesť k odchýlkam v sumách za dobíjanie a fakturovaných sumách. Ak máte akékoľvek otázky, obráťte sa na nás.

2. Uzatvorenie zmluvy a objednávky

2.1. Zákazník si môže objednať službu e-tron Charging Service na www.e-tron.charging-service.audi. Uplatní sa znenie VOP, ktoré zákazník prijal pri objednaní e-tron Charging Service (nakoľko verzia VOP môže byť časom zmenená podľa bodu 1.2 hore). Spoločnosť DCS môže ponúknuť zákazníkom doplnkové služby, napríklad špeciálne podmienky pre prístup k nabíjacím staniciam alebo prístup k nabíjacím staniciam od prevádzkovateľov nabíjacích miest tretích strán („balíky“). Ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienok platia primerane pre tieto balíky.

2.2. Zákazníci, ktorí majú “myAudi” účet sa môžu zaregistrovať pre službu e-tron Charging Service na internetovej stránke www.e-tron.charging-service.audi prostredníctvom uvedenia svojej adresy a platobných údajov. Tieto informácie môžu byť neskôr opravené alebo zmenené v zóne zákaznického účtu alebo cez oddelenie zákaznických služieb. Zákazníci, ktorí sa ešte nezaregistrovali pre bezplatný “myAudi” účet, si musia zriadiť takýto účet pred registráciou do e-tron Charging Service.

2.3. Všetky informácie poskytnuté v rámci zóny zákazníckeho účtu, ako napr. platobné informácie, adresy a e-mailové adresy, sú automaticky zabezpečené prostredníctvom moderných šifrovacích metód, napr. SSL protokol (Secure Sockets Layer).

2.4. Platba musí byť realizovaná kreditnou kartou alebo iným spôsobom platby ponúknutým zákazníkovi e-tron Charging Service počas registrácie. Subjekty s dostatočnou platobnou spôsobilosťou, podnikateľskí klienti majú taktiež možnosť platiť bankovým prevodom na základe vystavených faktúr. Na tento účel musí podnikateľský klient požiadať o úhradu na faktúru a spoločnosti DCS predložiť výpis z obchodného registra alebo iný vhodný úradný doklad. Žiadosť o úhradu na faktúru je možné podať počas registrácie alebo prostredníctvom kontaktu s oddelením  zákaznických služieb.

2.5. Ponuka a uzatvorenie zmluvy o poskytovaní e-tron Charging Service

a) Spoločnosť DCS predloží záväznú ponuku na poskytovanie e-tron Charging Service. Zákazník, ktorý disponuje „myAudi“ účtom a ktorý sa už registroval pre zákaznícky účet e-tron Charging Service a výslovne odsúhlasil VOP, si môže objednať službu e-tron Charging Service. Proces objednávania je taktiež dostupný na stránke www.e-tron.charging-service.audi.

b) Zákazník môže počas registrácie opraviť chybne zadané údaje kliknutím na tlačidlo „späť“ a príslušné údaje opraviť. Pred potvrdením objednávky je zákazník informovaný o cenách vzťahujúcich sa k službe e-tron Charging Service.

c) Po ukončení procesu objednania e-tron Charging Service dostane zákazník prostredníctvom e-mailu potvrdenie objednávky spolu s informáciou o príslušnej tarife, VOP odsúhlasené zákazníkom a informácie o práve na odstúpenie od zmluvy (viď bod 2.7).

d) Zmluva o poskytovaní e-tron Charging Service je uzavretá dokončením objednávacieho procesu.

e) Text zmluvy o poskytovaní e-tron Charging Service  je uložený spoločnosťou DCS a zákazník si ho môže načítať a uložiť zo stránky www.e-tron.charging-service.audi v zóne zákaznického účtu e-tron Charging Service.

2.6. Jazyky

Zmluva o poskytovaní e-tron Charging Service sa uzatvára v slovenskom jazyku. Preklady týchto VOP do iných jazykov sú len informatívne a nie sú právne záväzné.

2.7. Právo na odstúpenie od zmluvy

Zákazník, ktorý je spotrebiteľom, má v lehote štrnástich dní právo na odstúpenie od zmluvy o poskytovaní e-tron Charging Service.

Poučenie zákazníka o práve na odstúpenie od zmluvy:

Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie 14 dní odo dňa uzavretia zmluvy.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás (Digital Charging Solutions GmbH, Brunnenstraße 19.21, 10119 Berlin, Nemecko, telefónne číslo: +421 2 330 560 68, e-mail: contact-sk@charging-service.audi) musíte informovať o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom). Na tento účel môžete použiť pripojený vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý však nie je záväzný.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je dodržaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie.

Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Keď odstúpite od tejto zmluvy, vrátime Vám všetky uhradené platby vrátane nákladov na doručenie (s výnimkou dodatočných nákladov súvisiacich s tým, že ste si vybrali iný druh doručenia, ako je najlacnejší druh štandardného doručenia, ktorý ponúkame) bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše rozhodnutie o odstúpení od tejto zmluvy. Túto úhradu uskutočníme rovnakými platobnými prostriedkami, aké ste použili na pôvodnú transakciu, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s iným prostriedkom; v žiadnom prípade sa Vám za túto úhradu nebudú účtovať žiadne poplatky.

Ak ste požiadali o začatie poskytovania služieb/dodávok elektrickej energie počas lehoty na odstúpenie od zmluvy, zaplatíte nám sumu, ktorá je úmerná rozsahu služieb, ktoré Vám boli poskytnuté, dokiaľ ste nám oznámili Vaše rozhodnutie odstúpiť od tejto zmluvy v porovnaní s celkovým rozsahom služieb, ktoré sa majú poskytnúť podľa zmluvy.

(koniec poučenia o práve na odstúpenie od zmluvy)

3. Karta e-tron Charging Service: Aktivácia a deaktivácia karty e-tron Charging Service

3.1. Na využívanie e-tron Charging Service väčšina nabíjacích staníc vyžaduje aktivovanú kartu e-tron Charging Service. Ak zákazník už disponuje kartou e-tron Charging Service, môže túto kartu aktivovať počas procesu registrácie. V opačnom prípade spoločnosť DCS zašle kartu e-tron Charging Service na účely aktivácie zákazníkovi poštou. Karty e-tron Charging Service sa aktivujú v zákazníckom účte e-tron Charging Service, a to zadaním čísla karty a potvrdením údajov. Následne bude zákazníkovi odoslaný potvrdzovací e-mail. Aktivácia karty e-tron Charging Service môže trvať do 24 hodín.

3.2. Na niektorých nabíjacích staniciach je overenie totožnosti možné len prostredníctvom aplikácie myAudi, ktorú prevádzkuje spoločnosť Audi AG a ktorá je dostupná v Apple Inc. App Store alebo v Google Play Store a obsahuje čítačku QR kódov. Na overenie sa požaduje prihlásenie vložením prihlasovacích údajov.

3.3. Spoločnosť DCS ostáva vlastníkom karty e-tron Charging Service. Zákazník je povinný starostlivo si uchovať svoju kartu e-tron Charging Service a prihlasovacie údaje. Zákazník je povinný informovať spoločnosť DCS bezodkladne o strate alebo odcudzení karty e-tron Charging Service alebo prihlasovacích údajov (viď kontaktné informácie podľa bodu 10). Okrem toho môže zákazník kontaktovať oddelenie zákaznických služieb e-tron Charging Service za účelom deaktivácie karty e-tron Charging Service. Za vydanie náhradnej karty môžu byť účtované dodatočné poplatky (viď príslušné ceny na stránke www.e-tron.charging-service.audi/web/audi-sk/tariffs).

4. Doba platnosti zmluvy

4.1. Zmluva sa v tarife Transit uzatvára na dobu 12 mesiacov a každá zo zmluvných strán ju môže vypovedať s výpovednou lehotou dvoch týždňov ku koncu príslušného zmluvného obdobia. Ak nebude zmluva včas ukončená, doba platnosti zmluvy sa predlžuje o ďalších 12 mesiacov. Výpoveď môže byť daná v zóne zákazníckeho účtu, písomnou výpoveďou alebo e-mailom; týmto nie je dotknuté právo na ukončenie zmluvy zo závažného dôvodu.

4.2. Zmluva v tarife City sa uzatvára na dobu neurčitú a ktorákoľvek zo zmluvných strán ju môže vypovedať s mesačnou výpovednou lehotou ku koncu mesiaca. Výpoveď môže byť daná v zóne zákazníckeho účtu, písomnou výpoveďou alebo e-mailom; týmto nie je dotknuté právo na ukončenie zmluvy zo závažného dôvodu.

4.3. Po vypovedaní zmluvy stráca karta e-tron Charging Service platnosť a spoločnosť DCS ju zablokuje.

4.4. Pre doplnkové balíky, ktoré si zákazník objednal, môžu platiť iné podmienky a výpovedné lehoty.

5. Využívanie a dostupnosť e-tron Charging Service

5.1. Zákazník môže získať viac informácií o službe e-tron Charging Service a technických podrobnostiach o jej využívaní a dostupnosti na www.e-tron.charging-service.audi. Spoločnosť DCS poskytuje služby v domovskej krajine zákazníka ako aj v iných krajinách podľa bodu 9 nižšie.

5.2. Pre používanie e-tron Charging Service najlepším možným spôsobom, je nevyhnutná dostupnosť aplikácie myAudi poskytnutej spoločnosťou Audi AG na vhodnom mobilnom zariadení alebo prístup na stránku www.e-tron.charging-service.audi.

5.3. Spoločnosť DCS sa snaží rozšíriť prístup a používanie verejnej nabíjacej infraštruktúry cez službu e-tron Charging Service a rozšíriť skupinu partnerov e-tron Charging Service. Spoločnosť DCS však nezaručuje náhradu alebo záruku vo vzťahu k dostupnosti (riadna funkčnosť, dostupnosť elektrickej energie alebo plné nabitie) a zákazník nemá právo požadovať prístup k určitým nabíjacím staniciam a/alebo nabíjacím možnostiam. Neexistuje najmä nárok na zachovanie tej istej nabíjacej infraštruktúry partnera e-tron Charging Service.

5.4. Spoločnosť DCS, okrem bodu 5.5, nezaručuje náhradu alebo záruku s ohľadom na aktuálnosť a/alebo správnosť statických a/alebo dynamických informácií  zobrazovaných prostredníctvom frontends (viď bod 1.4 a), vrátane, avšak nielen, informácií o nabíjacích staniciach a/alebo ich dostupnosti. Zákazník predovšetkým uznáva, že tieto informácie sú poskytované tretími osobami (napr. partnermi e-tron Charging Service). Bez ohľadu na skutočnosť, že spoločnosť DCS preveruje aktuálnosť a/alebo správnosť informácií na základe vzorky, za účelom neustáleho zlepšovania služieb. Prenos týchto informácií rovnako závisí od príjmu vysielačov príslušného mobilného operátora a môže byť ohrozený atmosférickými podmienkami, topografickými okolnosťami, polohou vozidla ako aj prekážkami v blízkosti (napr. mosty a budovy atď.).

5.5. V závislosti od dohodnutej tarify sa môžu meniť ceny na jednotlivých nabíjacích staniciach (viď bod 7.1). V takom tarifnom systéme sa zákazníkovi zobrazujú aktuálne ceny príslušnej nabíjacej stanice na www.e-tron.charging-service.audi, že zákazník je prihlásený pomocou svojich prihlasovacích údajov. Na rozdiel od bodu 5.4, spoločnosť DCS zaručuje správnosť zobrazených cien. Zákazníci využívajúci túto tarifu sú povinní oboznámiť sa s platnými cenami pred začiatkom nabíjania.

5.6. e-tron Charging Service poskytované podľa týchto VOP je možné využívať len na nabíjanie vozidiel značky Audi.

5.7. Zákazníci môžu umožniť rodinným príslušníkom alebo svojim zamestnancom využívanie e-tron Charging Service (najmä kartu e-tron Charging Service) za predpokladu, že zákazník nespoplatňuje takéto použitie a ak sa e-tron Charging Service využíva výhradne na nabitie vlastného vozidla zákazníka. Pred takýmto využívaním služby musí zákazník informovať užívateľa o riadnej obsluhe nabíjacích staníc. Akékoľvek iné využívanie e-tron Charging Service zo strany tretích osôb si vyžaduje predchádzajúci súhlas spoločnosti DCS.  Zákazník nesmie využívať službu e-tron Charging Service na protiprávne účely a ani nesmie takéto využívanie služby umožniť tretím osobám.

5.8. Zákazník je povinný postupovať v súlade s manuálmi na obsluhu vozidla, ktoré sa má nabiť, ako aj akéhokoľvek príslušenstva alebo doplnku (napr. nabíjacieho kábla) a tiež aj inštrukciami a podmienkami partnerov e-tron Charging Service zobrazených na nabíjacích staniciach, týkajúcich sa používania nabíjacich staníc. Využívanie nabíjacích káblov alebo iného príslušenstva alebo doplnku, ktoré (i) ešte nebolo certifikované podľa príslušných predpisov (napr. certifikácia CE), (ii) nie je schválené pre príslušné vozidlo alebo príslušným partnerom e-tron Charging Service podľaa inčtrukcií zobrazených na nabíjacích staniciach alebo (iii) je poškodené, je prísne zakázané.

5.9. Nabíjacie stanice vykazujúce výstražnú správu alebo hlásenie o probléme alebo ktoré sú zjavne poškodené, sa nesmú použiť. Od zákazníka sa očakáva, že v takom prípade informuje spoločnosť DCS (viď kontaktné údaje v bode 10).

5.10. Zákazník je zodpovedný za zavinené poškodenie v dôsledku zneužitia alebo neodborného využitia karty e-tron Charging Service, prípadne aplikácie myAudi ako prostriedku na overenie totožnosti alebo v dôsledku zneužitia alebo neodborného použitia nabíjacieho procesu podľa zákonných predpisov.

6. Proces nabíjania a overovanie totožnosti; maximálna doba nabíjania a nečinnosti; poruchy

6.1. Vo všeobecnosti sa zákazníci overujú na nabíjacích staniciach partnera e-tron Charging Service prostredníctvom karty e-tron Charging Service. Na niektorých nabíjacích staniciach je overenie rovnako možné alebo môže vyžadovať použitie aplikácie myAudi spoločnosti Audi AG. To platí predovšetkým pre nabíjacie stanice označené symbolom interchange. Dostupné metódy overenia sú pre každú nabíjaciu stanicu zobrazené v aplikácii myAudi od spoločnosti Audi AG alebo na www.e-tron.charging-service.audi/web/audi-sk/map.

6.2. Neprerušené napojenie na nabíjaciu stanicu nesmie presiahnuť 24 hodín a v prípade nabíjania DC (nabíjanie jednosmerným prúdom) 4 hodiny, (maximálna doba nabíjania a nečinnosti). Okrem toho musí zákazník uvoľniť verejné parkovacie miesto hneď po ukončení procesu nabíjania alebo po uplynutí maximálne povolenej doby parkovania. Náklady vznikajúce spoločnosti DCS z dôvodu prekročenia maximalného nabitia alebo času nečinnosti a/alebo parkovania, ako aj náklady na pokuty alebo odťahovacie služby v dôsledku protiprávneho parkovania, budú účtované zákazníkovi.

6.3. Zákazník uznáva, že poruchy nabíjacích staníc môžu vznikať z dôvodu okolností vyššej moci, vrátane štrajkov, výluk a úradných nariadení, ako aj z dôvodu technických a ostatných opatrení, ktoré musia byť na zariadeniach prijaté za účelom riadneho poskytovania alebo zlepšovania služieb (napr. údržba, opravy, systémové aktualizácie softvéru). Poruchy môžu rovnako vzniknúť z dôvodu krátkodobých nedostatočných kapacít počas maximálneho zaťaženia zariadení.

6.4. V rozsahu, v akom poruchy a/alebo nepravidelnosti v dodávke elektrickej energie vyplývajú z poruchy elektrickej siete (vrátane prípojky do siete), je spoločnosť DCS oslobodená od svojich príslušných povinností poskytovať službu e-tron Charging Service. To však neplatí v rozsahu, v akom spoločnosť DCS bezdôvodne preruší dodávku. Na základe požiadavky je spoločnosť DCS povinná bezodkladne informovať zákazníka o skutočnostiach súvisiacich s takým poškodením a príčinami jeho vzniku, a to v rozsahu, v akom sú tieto informácie spoločnosti DCS k dispozícii alebo v akom, s ohľadom na primeranosť, môže tieto informácie sprístupniť.

7. Poplatky a ceny

7.1. Poplatok za službu e-tron Charging Service a využívanie služieb sa určí podľa príslušnej dohodnutej tarify a vo všeobecnosti môže vyzerať takto:

a) fixný mesačný základný poplatok (v závislosti od dohodnutej tarify; v niektorých tarifách môže základný mesačný poplatok už obsahovať poplatky za používanie (tarify s paušálnym poplatkom) a

b) platieb na základe skutočného využívania jednotlivých nabíjaní na nabíjacích staniciach partnerov e-tron Charging Service.

Platné ceny pre jednotlivé tarify sú uvedené v cenníku, do ktorého je možné nahliadnuť, uložiť a vytlačiť z webovej stránky http://www.e-tron.charging-service.audi.

V závislosti od dohodnutej tarify sa môžu poplatky za jednotlivé nabíjania (skutočné využívanie služby) odlišovať (variabilný tarifný model). V tomto tarifnom systéme zákazník zistí aktuálne ceny príslušnej nabíjacej stanice na https://e-tron.charging-service.audi/web/audi-sk/tariffs, za predpokladu, že zákazník je prihlásený so svojími prihlasovacími údajmi. V prípade variabilných taríf je spoločnosť DCS oprávnená upraviť ceny za skutočné využívanie nabíjacích staníc s s účinnosťou do budúcnosti. Aktuálne ceny sú zobrazené na www.e-tron.charging-service.audi/web/audi-sk/tariffs. Zákazníci s touto tarifou sú povinní informovať sa pred začiatkom nabíjania o príslušných platných cenách.

7.2. Základný mesačný poplatok sa účtuje až po uzavretí zmluvy o poskytovaní e-tron Charging Service alebo - v prípade zmeny tarify s mesačným základným poplatkom - po aktivácii tejto zmeny zo strany spoločnosti DCS a následne v pomernej výške za zvyšné obdobie prvého mesiaca.

7.3. Poplatky založené na skutočnom využívaní nabíjania budú účtované za každé jednotlivé nabíjanie od jeho začiatku (t.j.  zástrčka je vložená do nabíjacieho bodu) až do jeho ukončenia (t.j. zástrčka je vytiahnutá z nabíjacieho bodu) na základe aktuálnych cien platných v príslušnej krajine alebo na príslušnej nabíjacej stanici. Viac informácií o cenách za roaming je možné nájsť v cenníku príslušnej tarify na www.e-tron.charging-service.audi/web/audi-sk/tariffs. Vyúčtovanie nabíjaní bude realizované podľa cenníka pre príslušnú tarifu (napr. na minútovej báze za každú začatú minútu alebo za kW/h).

7.4. Všetky ceny zahŕňajú DPH. Informácie o cenách aplikovaných v príslušných tarifách zákazníka, platných pri uzatváraní zmluvy, sa zákazníkovi zasielajú e-mailom  (viď bod 2.5c).

7.5. V prípade, že sú na nabíjacích staniciach partnera e-tron Charging Service uvádzané ceny, môžu sa tieto ceny odlišovať od cien zmluvne dohodnutých so zákazníkom; uplatnia sa len ceny dohodnuté medzi zákazníkom a spoločnosťou DCS.

7.6. Ceny pri nabíjací v zahraničí (roaming) sa môžu líšiť od cien stanovených v čase uzatvorenia zmluvy. Zákazník je pred začatím nabíjania v zahraničí povinný informovať sa o platných podmienkach. Povinnosť poskytnúť informácie a upozornenie v súlade s časťou 1.2 týchto všeobecných obchodných podmienok a právne dôsledky uvedené v nej v týchto prípadoch neplatia.

7.7. Pri nabíjaní v zahraničí môžete spoločnosti DCS dlhovať inú menu ako je mena Slovenska (cudzia mena). Aby bolo fakturovanie cudzích mien pre zákazníka čo najjednoduchšie, má spoločnosť DCS právo prepočítať pohľadávky v cudzej mene na menu platnú na Slovensku a požadovať od zákazníka túto prepočítanú sumu namiesto cudzej meny. Základom konverzie za nabíjací proces v cudzej mene je referenčný výmenný kurz eura podľa Európskej centrálnej banky platný na konci predchádzajúceho bankového dňa pred uskutočnením nabíjacieho procesu, ktorý si zákazník môže pozrieť na stránke:     https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/index.en.html.

7.8. Spoločnosť DCS si vyhradzuje právo nižších cien v rámci existujúcich a/alebo nových zmlúv v určitých obdobiach a za definované nabíjacie stanice (viď bod 7.1b) (špeciálne ponuky).

7.9. Zmena tarify je možná na základe príslušnej dohody medzi zmluvnými stranami; zákazník môže požiadať o zmenu tarify cez internet na www.e-tron.charging-service.audi.

8. Fakturácia a platobné podmienky

8.1. Zákazník môže nájsť svoje mesačné faktúry cez zákaznícký účet e-tron Charging Service na www.e-tron.charging-service.audi, pričom faktúry obsahujú zoznam položiek nabíjania v príslušnom fakturačnom období s informáciou o dátume, mieste a trvaní nabíjania. Pri vystavení novej faktúry bude zákazník notifikovaný e-mailom.

8.2. Náklady vzniknuté za kalendárny mesiac sa účtujú prostredníctvom platobnej metódy zvolenej počas registrácie do zákazníckeho účtu e-tron Charging Service vždy v 4. pracovný deň nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Podnikateľskí klienti využívajúci platbu na faktúru (viď bod 2.4) musia previesť sumu do štrnástich dní od doručenia faktúry na účet uvedený vo faktúre. Aj keď sa spoločnosť DCS snaží účtovať e-tron Charging Service štandardne v nasledujúcom kalendárnom mesiaci, nemôže to zaručiť (napr. z dôvodu neskorej fakturácie partnerov e-tron Charging Service voči spoločnosti DCS).

8.3. Zákazník môže vykonať započítanie proti nárokom spoločnosti DCS len v prípade, ak je jeho protinárok nesporný, založený na odstúpení od tejto zmluvy alebo ak existuje právne záväzný titul. Zákazník smie zadržať úhrady len v prípade, že je to založené na nárokoch vyplývajúcich zo zmluvy e-tron Charging Service.

8.4. Ak zákazník nezaplatí platby načas, je spoločnosť DCS oprávnená zablokovať používanie služby e-tron Charging Service zo strany zákazníka.

9. Medzinárodný roaming

Na základe zmluvy o poskytovaní e-tron Charging Service môže zákazník využívať kartu e-tron Charging Service, prípadne aplikáciu myAudi spoločnosti Audi aj v iných krajinách než vo svojej domovskej krajine. Aktuálny zoznam krajín je k dispozícii na stránke www.e-tron.charging-service.audi/web/audi-sk/tariffs.

10. Kontakt

10.1. V prípade všeobecných otázok o službe e-tron Charging Service, otázkach o faktúrach, zákazníckých zmlúv alebo o kartách e-tron Charging Service, ako aj v prípade technických problémov, predovšetkým z nabíjania, môže zákazník využiť kontaktné možnosti uvedené na www.e-tron.charging-service.audi/web/audi-sk/imprint.

11. Záruka

11.1. Na túto zmluvu sa uplatňujú zákonné ustanovenia o záruke.

12. Vyhlásenie o vylúčení zodpovednosti

12.1. V prípade ľahkej nedbanlivosti ručí spoločnosť DCS len pri porušení podstatných zmluvných povinností (hlavných povinností), napr. takých, ktoré sú osobitne uložené spoločnosti DCS podľa obsahu a účelu zmluvy o poskytovaní e-tron Charging Service alebo takých, ktorých splnenie umožňuje riadnu realizáciu zmluvy o poskytovaní e-tron Charging Service a súladnosť, ktorému môže zákazník pravidelne dôverovať. Táto zodpovednosť je obmedzená na typické škody, ktoré je možné pri uzatvorení zmluvy o poskytovaní e-tron Charging Service predpokladať.

12.2. Osobná zodpovednosť zástupcov, splnomocnencov a zamestnancov spoločnosti DCS za akékoľvek škody spôsobené v dôsledku ľahkej nedbanlivosti je rovnako obmedzená v rozsahu popísanom v predchádzajúcom odseku.

12.3. Zodpovednosť spoločnosti DCS pri ľstivom zamlčaní nedostatku alebo vyplývajúca z prevzatia záruky a zodpovednosť podľa predpisov o zodpovednosti za výrobky ostáva nedotknutá. Obmedzenie zodpovednosti neplatí v prípade úmyslu, hrubej nedbanlivosti, úmrtia, poranení alebo poškodení zdravia.

12.4. Spoločnosť DCS nie je prevádzkovateľom nabíjacích staníc a nie je zodpovedný ako prevádzkovateľ. Zákazník uznáva, že v prípade porúch alebo nezrovnalostí v dodávke elektrickej energie vyplývajúcich z poruchy v elektrickej sieti (vrátane prípojky na sieť) môžu byť uplatnené nároky voči prevádzkovateľovi distribučnej siete; spoločnosť DCS na základe žiadosti priradí a prevedie nároky a práva voči prevádzkovateľovi siete ohľadom škody spôsobenej zákazníkovi.

13. Informácie o ochrane osobných údajov

13.1. Spoločnosť DCS berie ochranu osobných údajov používateľov služieb vážne a pri spracúvaní osobných údajov rešpektuje súkromie používateľov.

13.2. Ďalšie informácie o spracovaní, ochrane a bezpečnosti údajov nájdete vo vyhlásení o ochrane údajov.

14. Príslušnosť súdu, mediácia a rozhodné právo

14.1. Na zmluvu o poskytovaní e-tron Charging Service ako aj na akýkoľvek právny vzťah založený na základe týchto VOP sa vzťahuje nemecké právo; Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovarov sa nepoužije. Ak je zákazník spotrebiteľ, majú pravidlá o ochrane spotrebiteľov platné v krajine, v ktorej má zákazník miesto svojho bežného bydliska, prednosť pred nemeckými právnymi predpismi, ak sú tieto pravidlá pre zákazníka výhodnejšie.

14.2. Pre všetky spory vyplývajúce zo vzťahov s podnikateľmi alebo právnickými osobami podľa predpisov verejného práva platí výhradná miestna príslušnosť súdu v Mníchove, Nemecko. Ak je zákazník spotrebiteľ a ak má miesto svojho pobytu alebo miesto bežného pobytu v Európskom hospodárskom priestore (EHS) alebo vo Švajčiarsku, môže podať žalobu v krajine svojho pobytu. Žaloby spoločnosti DCS na zákazníka spotrebiteľa je možné podávať výhradne v mieste pobytu zákazníka spotrebiteľa.

14.3. Európska komisia zriadila za účelom riešenia sporov online platformu, ktorá je dostupná na nasledujúcej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Ak nám chcete podať podanie, prosím kontaktujte nás.

14.4. Spoločnosť DCS sa nebude podieľať na rozhodcovských konaniach pred rozhodcovským súdom na riešenie sporov so spotrebiteľmi a nemá takúto povinnosť.

Stav: Február 2021Príloha číslo 1: Vzorový formulár odstúpenia od zmluvy

Vzorový formulár odstúpenia od zmluvy

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

Pre:

Digital Charging Solutions GmbH

Mies-van-der-Rohe-Straße 6

80807 München, Nemecko

E-mail: contact-sk@charging-service.audi

Týmto oznamujem/oznamujeme (*), že odstupujem/odstupujeme (*) od zmluvy o poskytnutí tejto služby (*):


Číslo zmluvy o poskytovaní e-tron Charging Service

Dátum objednania

Meno spotrebiteľa/spotrebiteľov

Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)

Dátum

(*) Nehodiace sa prečiarknite.