Informácie o ochrane osobných údajov

Spôsob, akým nakladáme s vašimi údajmi, určujú vysoké štandardy, ktoré kladiete na kvalitu našich produktov a služieb. Naším cieľom je vytvárať a udržiavať základ dôveryhodného obchodného vzťahu s našimi zákazníkmi a potenciálnymi zákazníkmi. Dôvernosť a integrita vašich osobných údajov je jedným z našich hlavných záujmov.

Kto je zodpovedný za spracovanie údajov?

Spoločnosť Digital Charging Solutions GmbH, Mies-van-der-Rohe-Straße 6, 80807 München, Nemecko, (“DCS”) poskytuje zákazníkovi e-tron Charging Service a je ako prevádzkovateľ zodpovedná za spracovanie osobných údajov.

Aké údaje o vás spracúvame, na aký účel a ako dlho sa údaje uchovávajú?

Osobné údaje zhromažďované v súvislosti s uzatvorením zmluvy o poskytovaní e-tron Charging Service alebo v súvislosti s poskytovaním tejto služby sa spracúvajú s cieľom umožniť zákazníkovi využívanie e-tron Charging Service (napr. nabíjanie na nabíjacej stanici) a za účelom fakturácie e-tron Charging Service zákazníkovi. (čl. 6(1)(b) Nariadenia o ochrane osobných údajov „GDPR“).

Uzatváranie zmlúv

V súvislosti s uzatvorením zmluvy o poskytovaní e-tron Charging Service sa spracúvajú nasledovné kategórie údajov:

  • kontaktné údaje (napr. priezvisko, meno, adresa, e-mailová adresa)
  • údaje týkajúce sa účtu (napr. prihlasovacie údaje k účtu e-tron Charging Service, platobné údaje)
  • údaje vozidla (VIN)

Zmluvné údaje sú po uplynutí doby platnosti zmluvy o poskytovaní e-tron Charging Service automaticky vymazané; finančné transakcie sú vymazané v súlade so zákonnými ustanoveniami po desiatich rokoch.

Poskytovanie služieb

Za účelom poskytovania e-tron Charging Service spoločnosťou DCS sú spracúvané nasledujúce (pravdepodobne osobné) údaje (čl. 6(1)(b) GDPR):

  • individuálne identifikačné číslo pridelené karte e-tron Charging Service, prípadne k nástrojom na overovanie, ktoré používa zákazník na nabíjacej stanici.
  • platobné záznamy zobrazujúce vykonané nabíjania zo strany zákazníka.
  • poloha nabíjacej stanice, na ktorých zákazník nabíjal vozidlo a poloha zákazníka (poloha len v rozsahu, v akom je ponúkaná služba e-route a v rozsahu, v akom zákazník aktivoval funkciu GPS v aplikácii myAudi spoločnosti Audi AG).
  • Všetky ostatné údaje zhromaždené počas procesu nabíjania.

Ak zákazník využíva aplikáciu myAudi spoločnosti Audi AG, údaje zákazníka sú poskytnuté spoločnosťou Audi AG spoločnosti DCS alebo naopak prostredníctvom aplikácie myAudi v rozsahu, v akom je to nevyhnutné na využívanie e-tron Charging Service prostredníctvom aplikácie myAudi.

Aj keď poskytnutie týchto údajov nie je požadované na uzatvorenie zmluvy o poskytovaní e-tron Charging Service, spoločnosť DCS nie je schopná poskytnúť vám príslušné služby, ak tieto údaje nebudú poskytnuté a spracované. Spracované osobné údaje sú automaticky vymazané po uplynutí 90 dní, ibaže by boli potrebné na dlhšie obdobie na poskytnutie špecifickej služby.

V rámci plnenia zmluvy o poskytovaní e-tron Charging Service naša spoločnosť využíva zmluvných poskytovateľov služieb, ktorí spracúvajú osobné údaje výhradne podľa našich pokynov a v súlade s našimi pokynmi.

Zabezpečenie kvality produktov, výskum a vývoj nových produktov

Okrem poskytovania e-tron Charging Service sú údaje zhromažďované podľa rovnako spracúvané za účelom zabezpečenia kvality e-tron Charging Service ponúkanej spoločnosťou DCS a na rozvoj nových súvisiacich služieb zo strany spoločnosti DCS. Tieto spracovateľské činnosti slúžia na účely oprávnených záujmov spoločnosti DCS o plnenie vysokých klientskych požiadaviek na už existujúce produkty a služby a na uspokojovanie budúcich požiadaviek našich zákazníkov prostredníctvom vývoja nových služieb (čl. 6(1)(f) GDPR). S cieľom ochrániť súkromnú sféru našich zákazníkov prebieha spracúvanie osobných údajov podľa výhradne vo forme, v ktorej nie je možná priama sledovateľnosť zákazníka. Kontaktné údaje sa navyše používajú na zasielanie priamej reklamy na naše vlastné, podobné služby alebo produkty DCS (článok 6, ods. 1, písm. f) GDPR). Zákazník sa kontaktuje e-mailom alebo prostredníctvom aplikácie. Zákazník má právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu osobných údajov na účely takejto reklamy pomocou nižšie uvedených kontaktných možností.

Komunikácia v rámci reklamy a prieskum trhu na základe súhlasu

Ak ste osobitne udelili súhlas s ďalším spracúvaním vašich osobných údajov, môžu byť vaše osobné údaje spracúvané v rozsahu popísanom vo vyhlásení o udelení súhlasu, napr. na marketingové účely a/alebo na prieskum trhu, a prípadne môžu byť poskytované tretím osobám (čl. 6(1)(a) GDPR). Ďalšie podrobnosti je možné nájsť v príslušnom vyhlásení o udelení súhlasu, ktorý môže byť kedykoľvek odvolaný.

Zákonná povinnosť

Ďalej, spoločnosť DCS bude spracúvať osobné údaje, ak na to je v zmysle zákona povinná (čl. 13(1)(c), čl. 6(1)(c) GDPR). Napríklad, môže byť spoločnosť DCS povinná poskytnúť osobné údaje verejným orgánom alebo iným tretím stranám.

Služby tretej strany (Mapy Google)

S cieľom zaistiť správne zadávanie adries sme prostredníctvom rozhrania API do našej webovej lokality začlenili službu Mapy Google od spoločnosti Google Ireland Limited (Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Írsko). Na zobrazovanie obsahu vo vašom prehliadači musí spoločnosť Google získať vašu IP adresu. V opačnom prípade vám spoločnosť Google nebude môcť poskytnúť tento vložený obsah.

Právny základ spracovania spočíva v článku 6 ods. I písm. f) nariadenia GDPR, a to kvôli nášmu oprávnenému záujmu zaistiť, že adresa bude zadaná správne.

Používaním služby Mapy Google možno informácie o vašom používaní tejto webovej lokality (vrátane vašej IP adresy) uchovávať a spracúvať mimo krajín Európskej únie (vrátane Spojených štátov amerických). Spoločnosť Google môže informácie získané zo služby Mapy Google poskytnúť tretím stranám, ak to vyžadujú právne predpisy alebo v rozsahu, v akom tretie strany spracúvajú tieto údaje v mene spoločnosti Google.

Spoločnosť Google nebude nikdy spájať vašu IP adresu s inými údajmi v službách Google. Pre spoločnosť Google by však bolo technicky možné na základe prijatých údajov identifikovať minimálne jednotlivých používateľov. Je možné, že osobné údaje a profily používateľov webových lokalít Google použije spoločnosť Google na iné účely, nad ktorými nemáme kontrolu. Službu Mapy Google môžete deaktivovať a zabrániť tak poskytnutiu údajov spoločnosti Google, a to deaktiváciou skriptu JavaScript v prehliadači. Chceme však upozorniť, že v tomto prípade nebudete môcť používať zobrazovanie máp na našich stránkach.

Ďalšie informácie o účele a rozsahu zhromažďovania údajov a ich spracovania poskytovateľom doplnku sú uvedené v zásadách ochrany osobných údajov poskytovateľa. Tam tiež nájdete ďalšie informácie o svojich právach a možnostiach nastavení na ochranu svojich osobných údajov: http://www.google.sk/intl/sk/policies/privacy.

Ako chránime vaše osobné údaje?

Vaše údaje budeme zabezpečovať pri použití najmodernejších technických prostriedkov. Na ochranu vašich osobných údajov pred zneužitím alebo iným protiprávnym spracovaním sa napr. využívajú nasledujúce zabezpečovacie opatrenia:

  • prístup k osobným údajom má len obmedzený počet oprávnených osôb a na uvedené účely;
  • zhromaždené údaje sa prenášajú len v zašifrovanej forme;
  • ďalej, prístup k týmto IT systémom je neustále sledovaný s cieľom včas identifikovať a zabrániť akémukoľvek zneužitiu údajov.

Vaše údaje budeme uchovávať len počas obdobia, kedy je to nevyhnutné na požadovaný účel. Ak sú údaje spracúvané na viaceré účely, sú automaticky vymazané alebo uchovávané vo forme, ktorá nie je priamo sledovateľná, a to bezodkladne po splnení posledného špecifikovaného účelu.

Spojenie sa s nami, vaše práva na ochranu údajov a vaše právo sťažovať sa úradu na ochranu údajov

Máte právo požadovať prístup k Vaším osobným údajom, žiadať nápravu/vymazanie alebo obmedzenie spracúvania a rovnako môžete namietať spracúvanie kontaktovaním spoločnosti DCS (Digital Charging Solutions GmbH, Mies-van-der-Rohe-Straße 6, 80807 München, Nemecko, telefónne číslo: +421 2 330 560 68, e-mail: dataprotection@digitalchargingsolutions.com). Ak ste toho názoru, že vaše obavy a sťažnosti ohľadom spracúvania vašich osobných údajov neberieme vážne, môžete sa sťažovať na príslušnom dozornom orgáne.

Ak je spracúvanie osobných údajov založené na vašom súhlase, môžete svoj súhlas kedykoľvek s účinkom do budúcnosti odvolať. Za týmto účelom prosím kontaktujte spoločnosť DCS (Digital Charging Solutions GmbH, Mies-van-der-Rohe-Straße 6, 80807 München, Nemecko, telefónne číslo: +421 2 330 560 68, e-mail: dataprotection@digitalchargingsolutions.com).

Externý pracovník pre ochranu údajov prevádzkovateľa je: Dr. Karsten Kinast, LL.M., advokát (Nemecko), KINAST Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Hohenzollernring 54, D-50672 Cologne, E-mail: mail@kinast.eu, Webstránka: https://www.kinast.eu/