Allmänna villkor för Audi e-tron Charging Service

1. Audi e-tron Charging Service

1.1. Under dessa allmänna villkor (”allmänna villkor”) tillhandahåller Digital Charging Solutions GmbH, Brunnenstraße 19-21, 10119 Berlin, Tyskland (”DCS”) informationstjänster och teknologi för åtkomst till laddinfrastrukturen för Audis elektriska och laddbara hybridbilar till kunden, genom en tjänst som kallas ”e-tron Charging Service” (”e-tron Charging Service”). För att kunna använda e-tron Charging Service måste du ha ett kostnadsfritt myAudi-konto. I dessa allmänna villkor avser termen ”kund” alla personer oavsett genus.

1.2. Du kan läsa och ladda ned den senaste versionen av dessa allmänna villkor och den senaste informationen om priser på www.e-tron.charging-service.audi/web/audi-se/tariffs. Ändringar av dessa allmänna affärsvillkor, ett e-tron Charging Service-avtal som ingåtts på den grunden samt eventuella ändringar av den avgift som avtalats med kunden på grund av ändringar i lagen, ändringar i rättspraxis eller marknadsvillkor kommer att meddelas kunden via e-postadressen som tillhandahålls av kunden i enlighet med avsnitt 2.2 i textform med uttrycklig hänvisning till relevanta ändringar. Om kunden inte invänder mot dessa börjar ändringarna gälla inom en månad efter att meddelandet har mottagits. DCS meddelar kunden om de lagliga följderna av detta i början av den här perioden. Procedurerna som nämns ovan gäller även ändringar i avtalade priser med kunden.

1.3. DCS samarbetar med operatörer av laddstationer ( ”e-tron Charging Service-partner”). Laddstationerna som ingår i e-tron Charging Service Partners visas på www.e-tron.charging-service.audi/web/audi-se/map, i myAudi-appen som tillhandahålls av Audi AG likväl som genom andra kanaler (hädanefter ”frontend”) och har markerats för att skilja dem från andra laddstationer som inte ingår i detta nätverk av laddstationer. Du kan endast få tillgång till denna information genom att logga in i medlemsområdet.

1.4. e-tron Charging Service innefattar

a) att visa e-tron Charging Service-partners laddstationer (i form av statisk information) och viss information gällande användning av dessa e-tron Charging Service-partners laddstationer (som till exempel tillgänglighet och priser i form av dynamisk information) i frontend.

b) laddning på e-tron Charging Service-partners laddstationer efter autentisering (se avsnitt 6.1) med månatlig fakturering, inklusive en detaljerad översikt över alla laddprocesser.

1.5. Detaljer för e-tron Charging Service och användning av tjänsten hittar du på www.e-tron.charging-service.audi/web/audi-se/getting-started.

1.6. I dagsläget garanterar Tyskland inte att laddningsstationsoperatörer tillhandahåller laddnings- och faktureringslösningar med nationell täckning som uppfyller kraven i kalibreringslagen. I vår tjänst använder vi data som erbjuds av laddningsstationsoperatörer. I vissa fall kan detta leda till avvikelser i laddning och fakturabelopp, med mera. Kontakta oss om du har några frågor.

2. Ingå avtal och beställningar

2.1. Kunden kan beställa e-tron Charging Service på www.e-tron.charging-service.audi. Den version av de allmänna villkoren som användaren uttryckligen har accepterat vid beställning av e-tron Charging Service gäller (dessa kan ändras då och då i enlighet med avsnitt 1.2 ovan). DCS kan erbjuda kunden ytterligare tjänster, till exempel särskilda villkor för tillgång till laddstationer eller tillgång till laddstationer som drivs av en laddoperatör från en tredje part (”paket”). Bestämmelserna i dessa GTC tillämpas för sådana paket. 

2.2. Kunder som har ett myAudi-konto kan registrera sig för e-tron Charging Service på www.e-tron.charging-service.audi genom att skicka in sin adress och sina betalningsuppgifter. Dessa data kan rättas eller uppdateras senare i kundens kundområde eller via kundtjänst. Kunder som ännu inte har registrerat sig för ett kostnadsfritt myAudi-konto ska göra detta innan de registrerar sig för e-tron Charging Service.

2.3. All information som skickas till kundkontoområdet, som t.ex. betalningsinformation, adressuppgifter och e-postadresser skyddas automatiskt med hjälp av moderna krypteringsmetoder, t.ex. SSL-protokoll (Secure Sockets Layer).

2.4. Betalning ska göras med kreditkort eller andra betalningsmetoder som tillhandahålls e-tron Charging Service-kunden under registreringsprocessen. Beroende på kreditvärdighet har företagskunder även möjlighet att betala med banköverföringar baserat på utfärdade fakturor. För att göra detta måste kunden ansöka om betalning per faktura och skicka en kopia av ett kommersiellt registerutdrag eller liknande officiella styrkande uppgifter till DCS. Begäran om betalning via faktura kan göras under registreringsprocessen eller genom att kontakta kundtjänsten.

2.5. Erbjudande och genomförande av ett e-tron Charging Service-avtal

a) DCS skickar ett bindande erbjudande för tillhandahållande av e-tron Charging Service. När kunden, som har ett myAudi-konto har registrerat sig för att få ett e-tron Charging Service-kundkonto och uttryckligen accepterat de allmänna villkoren kan e-tron Charging Service beställas. Orderprocessen beskrivs också på www.e-tron.charging-service.audi.

b) Kunden kan rätta alla eventuella inmatningsfel genom att klicka på ”Bakåt” under registreringsprocessen och rätta det. Innan beställningen bekräftas får kunden uttrycklig information om priserna som gäller för e-tron Charging Service.

c) När beställningsprocessen för e-tron Charging Service har slutförts får kunden en orderbekräftelse via e-post, tillsammans med information om de priser som gäller, de allmänna villkor som har accepterats av kunden samt information om sin rätt att säga upp avtalet (se avsnitt 2.7).

d) Avtalet för e-tron Charging Service slutförs när beställningsprocessen har slutförts.

e) Innehållet i e-tron Charging Service-avtalet lagras av DCS och kan hämtas eller sparas av kunden på www.e-tron.charging-service.audi i kundområdet för e-tron Charging Service.

2.6. Språk

Avtalet för e-tron Charging Service ingås på svenska. Översättningar av dessa allmänna villkor till andra språk är endast avsedda för information och är inte juridiskt bindande.

2.7. Rätt att säga upp avtalet

Kunden har rätt att säga upp e-tron Charging Service-avtalet inom en period på fjorton dagar om han eller hon är en kund.

Kunden informeras härmed om hans eller hennes rätt att häva avtalet enligt följande:

Ångerrätt

Du har rätt att frånträda detta avtal utan att ange något skäl inom 14 dagar.

Ångerfristen löper ut 14 dagar efter dag då avtalet ingicks.

Vill du utöva ångerrätten ska du till näringsidkaren skicka (Digital Charging Solutions GmbH, Brunnenstraße 19-21, 10119 Berlin, Tyskland, tel: +46 (0) 10 884 814 4, e-post: kontakt-se@charging-service.audi) ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet (t.ex. ett brev avsänt per post, fax eller e-post). Du kan använda den bifogade mallen, men du måste inte använda den.

För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut.

Verkan av utövad ångerrätt

Om du frånträder detta avtal kommer vi att betala tillbaka alla betalningar vi fått från dig, bland dem också leveranskostnader (men då räknas inte extra leveranskostnader till följd av att du valt något annat leveranssätt än den billigaste standardleverans vi erbjuder). Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar från och med den dag då vi underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet. Vi kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv har använt för den inledande affärshändelsen, om du inte uttryckligen kommit överens med oss om något annat. I vilket fall som helst kommer återbetalningen inte att kosta dig något.

Om du bett att tjänsterna ska börja utföras eller el redan under ångerfristen ska du betala ett belopp som står i proportion till vad du mottagit till dess att du meddelade oss din avsikt att frånträda avtalet, jämfört med hela omfattningen av avtalet.

(Slut på informationen om rätten att häva avtalet)

För att häva avtalet kan kunden också använda ångerblanketten som tillhandahållas Konsumentverket, på:       www.konsumentverket.se/contentassets/c78f43844da74c7786821d8d12a98b5a/angerblankett_konsumentverket_150817.pdf.

3. e-tron Charging Service-laddkort: Aktivera och avaktivera e-tron Charging Service-laddkortet

3.1. För att använda e-tron Charging Service kräver de flesta laddstationer att du aktiverar ett e-tron Charging Service-laddkort. Om kunden redan har ett e-tron Charging Service-laddkort kan han eller hon aktivera ett sådant kort under registreringsprocessen. Om så inte är fallet, kommer DCS att skicka ett e-tron Charging Service-laddkort till kunden via e-post. e-tron Charging Service-laddkorten aktiveras på kundkontot i e-tron Charging Service genom att ange kortnumret och bekräfta uppgifterna. Kunden får sedan ett bekräftelsemeddelande. Det kan ta upp till ett dygn att aktivera ett e-tron Charging Service-laddkort.

3.2. På vissa laddstationer är autentisering endast möjlig med hjälp av myAudi-appen som tillhandahålls av Audi AG, vilken är tillgänglig i Apple Inc. App Store eller i Google Play Store och innehåller en QR-kodläsare. För autentisering måste du logga in med hjälp av inloggningsdata.

3.3. DCS är ägare till e-tron Charging Service-laddkortet. Kunden ska vara försiktig med sitt e-tron Charging Service-laddkort och sin inloggningsinformation. Kunden ska meddela DCS omedelbart om eventuell förlust eller stöld av e-tron Charging Service-laddkortet eller inloggningsinformation (se kontaktinformationen i avsnitt 10). Dessutom kan kunden också kontakta kundtjänst för e-tron Charging Service för att avaktivera e-tron Charging Service-laddkortet. Utfärdande av ett ersättningskort kan medföra ytterligare kostnader för kunden (se tillämpliga priser på www.e-tron.charging-service.audi/web/audi-se/tariffs).

4. Avtalsvillkor och giltighet

4.1. Avtalet med Transit-taxa ingås för 12 månader och kan sägas upp av båda parter med en uppsägningstid på två veckor till slutet på det aktuella avtalets löptid. Om avtalet inte sägs upp inom den angivna fristen förlängs löptiden med ytterligare 12 månader. Uppsägningen kan göras i kundområdet, skriftligt eller via e-post. Rätten till uppsägning utan uppsägningstid av viktiga skäl påverkas inte av detta.

4.2. Avtalet med City-taxa har en obestämd löptid och kan sägas upp av vardera parten med en uppsägningstid på en månad fram till månadens slut. Uppsägningen kan göras i kundområdet, skriftligt eller via e-post. Rätten till uppsägning utan uppsägningstid av viktiga skäl påverkas inte av detta.

4.3. När avtalet har avslutats är e-tron Charging Service-laddkortet inte längre giltigt och blockeras av DCS.

4.4. Olika villkor och uppsägningstider kan gälla för tilläggspaket som har bokats av kunden.

5. Användning och tillgänglighet för e-tron Charging Service

5.1. Kunden kan få mer information om e-tron Charging Service och tekniska uppgifter om användning och tillgänglighet på www.e-tron.charging-service.audi. DCS tillhandahåller tjänster i det land där kunden bor, likväl som i ytterligare länder i enlighet med avsnitt 9 nedan.

5.2. För att kunna använda e-tron Charging Service på bästa möjliga sätt krävs att kunden har myAudi-appen som tillhandahålls av Audi AG på lämplig mobil enhet eller åtkomst till www.e-tron.charging-service.audi.

5.3. DCS strävar efter att utöka åtkomsten till och användningen av offentliga laddinfrastrukturer genom e-tron Charging Service och att utöka antalet e-tron Charging Service-partner. DCS ger dock inga garantier vad gäller tillgänglighet (korrekt fungerande, tillgänglig elektricitet eller full laddning) och kunden har inga rättigheter att kräva åtkomst till vissa laddstationer och/eller möjlighet till laddning. Mer specifikt finns ingen rätt att kräva att laddinfrastrukturen via e-tron Charging Service-partner alltid bibehålls.

5.4. DCS ger inga garantier, i enlighet med avsnitt 5.5, gällande uppdateringar och/eller korrektheten av statisk och/eller dynamisk information som visas i frontend (se avsnitt 1.4 a), inklusive men inte begränsat till information om laddstationer och/eller deras tillgänglighet. Kunden accepterar att sådan information tillhandahålls av tredjepart (t.ex. e-tron Charging Service-partner). Oavsett detta verifierar DCS att informationen är uppdaterad och/eller korrekt genom att ta stickprov, i en strävan att hela tiden förbättra tjänsten som tillhandahålls. Överföringen av den här informationen är också beroende av mottagning från mobilmaster för olika nätverksoperatören och detta kan försämras av väderförhållanden, topografiska omständigheter, fordonspositioner och hinder i närheten (som t.ex. broar och byggnader mm.).

5.5. Beroende på vilken taxa som har överenskommits kan priserna variera beroende på laddstation som används (se avsnitt 7.1). I sådana prissystem med taxor visas det faktiska priset för respektive laddstation för kunden på www.e-tron.charging-service.audi, förutsatt att kunden är inloggad med sina inloggningsuppgifter. Med undantag för vad som anges i avsnitt 5.4 garanterar DCS att de visade priserna är korrekta. Kunder med avtal om olika taxor är skyldiga att inhämta information om giltiga priser innan de påbörjar laddningen.

5.6. De e-tron Charging Service-tjänster som tillhandahålls i enlighet med dessa allmänna villkor ska endast användas för laddning av Audi-bilar.

5.7. Kunder kan låta familjemedlemmar eller medarbetare använda e-tron Charging Service (mer specifikt e-tron Charging Service-kortet) förutsatt att kunden inte debiterar dem för denna användning och att e-tron Charging Service endast används för att ladda kundens eget fordon. Innan sådan användning ska kunden informera användaren om hur laddstationerna ska användas på korrekt sätt. All annan användning av e-tron Charging Service av tredjepart ska endast göras i enlighet med föregående samtycke från DCS. Kunden får inte använda e-tron Charging Service med olagliga syften eller tillåta att en tredjepart gör detta.

5.8. Kunden ska noggrant följa handböckerna i fordonet som ska laddas samt instruktioner för annan utrustning eller tillbehör som används (t.ex. laddkablar) likväl som alla instruktioner och villkor för e-tron Charging Service-partner som visas på laddstationerna gällande användning av den specifika laddstationen. Användning av kablar eller annan utrustning eller tillbehör som (i) inte har certifierats i enlighet med tillämpliga lagar (t.ex. CE-märkning), (ii) inte har godkänts för respektive bil eller av respektive e-tron Charging Service-partner i enlighet med anvisningar som visas på laddstationerna eller (iii) är skadade är strängt förbjudet.

5.9. Laddstationer som visar ett larmmeddelande eller en problemrapport eller som har en synlig skada ska inte användas. Kundens ombeds istället vänligen att informera DCS (se kontaktinformationen under avsnitt 10).

5.10. Kunden kan hållas ansvarig för alla eventuella skador han/hon har orsakat på grund av felanvändning eller olämplig användning av e-tron Charging Service-laddkortet eller myAudi-appen som autentiseringsmetod eller felanvändning eller olämplig användning av laddprocessen i enlighet med rådande lagstiftning

6. Laddprocess och autentisering: maxladdningstid och inaktiv tid samt driftavbrott

6.1. I allmänhet autentiseras kunder på laddstationerna hos e-tron Charging Service-partner med hjälp av e-tron Charging Service-laddkortet. På vissa laddstationer kan autentisering också göras med hjälp av myAudi-appen som tillhandahålls av Audi AG. Detta gäller särskilt sådana laddstationer som har intercharge-symbolen. För varje laddstation visas tillgängliga autentiseringsmetoder i myAudi-appen som tillhandahålls av Audi AG eller på www.e-tron.charging-service.audi/web/audi-se/map.

6.2. Maxperioden för kontinuerlig anslutning på en specifik laddstation är 24 timmar samt 4 timmar (maxladdtid och inaktiv tid) för DC-laddning (likströmsladdning). Dessutom ska kunden avlägsna fordonet från den offentliga parkeringsplatsen så snart laddprocessen har avslutats eller maxparkeringstiden har uppnåtts. Kostnader som kan uppstå för DCS på grund av maxladdning eller inaktiv tid och/eller att parkeringsperioden överskrids, likväl som kostnader för böter eller bogseringstjänster på grund av olaglig parkering kommer att debiteras till kunden.

6.3. Kunden accepterar att det kan uppstå driftavbrott för laddstationer på grund av force majeure, som t.ex. vid strejk, lockout och enligt officiella direktiv, likväl som på grund av tekniska åtgärder och andra åtgärder som måste utföras för utrustningen för att den ska fungera korrekt eller för att förbättra tjänsten (t.ex. underhåll, reparationer, programvaruuppdateringar till system). Avbrotten kan också uppstå på grund av kortsiktiga kapacitetsbrister under perioder med stor efterfrågan.

6.4. I den utsträckning avbrott och/eller problem med strömförsörjningen uppstår på grund av avbrott i elnätet (inklusive i anslutningen till nätet) ska DCS befrias från sina skyldigheter i enlighet med e-tron Charging Service. Detta gäller dock inte i den utsträckning DCS avbryter strömförsörjningen utan grund till detta. På begäran ska DCS utan oskälig fördröjning tillhandahålla kunder med information relaterad till skadehändelser och dess orsaker i den utsträckning DCS har information om detta eller informationen kan göras tillgänglig med rimlig ansträngning.

7. Avgifter; prissättning

7.1. Avgiften för e-tron Charging Service och användning av tjänsterna bestäms av överenskommen taxa och består vanligtvis av följande:

a) a)       en fast månatlig grundavgift (beroende på överenskommen taxa; i vissa taxor kan den månatliga grundavgiften ingå i användningsavgiften (taxor med schablonbelopp) samt

b) betalningar för användning av de enskilda laddprocesserna på e-tron Charging Service-partners laddstationer.

Du hittar tillämpliga priser för respektive taxa på prislistan, vilka kan visas, sparas och skrivas ut från webbplatsen www.e-tron.charging-service.audi/web/audi-se/tariffs.

Beroende på överenskommen taxa kan priserna för de enskilda laddprocesserna (faktisk användning) variera (prissystem med varierbara taxor). I sådana prissystem med taxor visas det faktiska priset för laddningar för respektive laddstation för kunden på www.e-tron.charging-service.audi förutsatt att kunden är inloggad med sina inloggningsdata. För varierbara priser har DCS rätt att justera priserna för faktisk användning av en laddstation med effekt för framtiden. De faktiska priserna kommer att visas på www.e-tron.charging-service.audi/web/audi-se/tariffs. Kunder med avtal om olika taxor är skyldiga att inhämta information om giltiga priser innan de påbörjar laddningen.

7.2. Den månatliga grundavgiften faktureras när e-tron Charging Service-avtalet har börjat gälla eller – vid ändringar av en taxa med en månatlig grundavgift – när denna prisändring har aktiverats av DCS för den proportionella återstoden av den första månaden.

7.3. Betalningar som baseras på faktiskt användning kommer att debiteras för varje laddprocess från starten (t.ex. när kontakten ansluts till laddpunkten) fram till slutet (när kontakten tas ut från laddpunkten) baserat på aktuella giltiga priser i respektive land och på respektive laddstation. Mer information om roamingpriserna hittar du i prislistan över respektive pris under www.e-tron.charging-service.audi/web/audi-se/tariffs. Laddprocessen kommer att debiteras i enlighet med prislistan för tillämplig taxa (t.ex. per minut för varje påbörjad minut eller per kW/h).

7.4. Alla priser anges inklusive moms. Information om tillämpliga priser för respektive taxa ska skickas till kunden per e-post när avtalet ingås (se avsnitt 2.5c).

7.5. Om priserna visas på någon e-tron Charging Service-partners laddstation kan sådana priser skilja sig från de priser som har avtalats med och endast priserna som överenskommes mellan kunden och DCS gäller.

7.6. När kunden laddar utomlands (roaming) kan priset avvika från de priser som angavs när kunden ingick avtalet. Det är kundens eget ansvar att ta reda på vilka villkor som gäller innan en laddning påbörjas i utlandet. I sådana fall gäller inte meddelandeskyldigheten och upplysningsplikten som definieras i avsnitt 1.2 ovan i dessa allmänna villkor.

7.7. Vid laddning utomlands kan betalning i en annan valuta än valutan i Sverige tas ut av DCS (utländsk valuta). För att i möjligaste mån underlätta faktureringen i utländska valutor för kunden, kan DCS räkna om betalningen i utländsk valutan i Sverige och begära det omräknade beloppet från kunden istället för beloppet i den utländska valutan. Omräkningskursen för en laddning i utländsk valuta baseras på euro enligt ECB:s aktuella referensväxelkurs för föregående bankdag innan laddningen, som kunden kan se här:       https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/index.en.html. 

7.8. DCS reserverar rätten att sänka priserna för befintliga och/eller nya avtal i de definierade tidsperioderna och definierade laddstationer (se avsnitt 7.1b) (specialerbjudanden).

7.9. En prisändring kräver motsvarande avtal mellan parterna; kunden kan ansöka om en ändring av taxan på www.e-tron.charging-service.audi.

8. Fakturering och betalningsmetoder

8.1. Kunden kan ta del av sina månadsfakturor via kundkontot för e-tron Charging Service på www.e-tron.charging-service.audi, med en detaljerad lista över laddprocesser i respektive faktureringsperiod med information om datum, plats och varaktighet. Kunden kommer att meddelas via e-post om det finns en ny faktura.

8.2. Kostnaderna som ackumulerats i en kalendermånad faktureras med den betalningsmetod som valts under registreringsprocessen för kundkonton för e-tron Charging Service den fjärde vardagen under följande kalendermånad. Företagskunder som betalar per faktura (se avsnitt 2.4) ska överföra beloppet inom 14 dagar efter mottagande av fakturan till det konto som anges på fakturan. Även om DCS strävar efter att fakturera all användning av e-tron Charging Service följande kalendermånad så kan DCS inte alltid garantera detta (t.ex. på grund av sen fakturering från e-tron Charging Service-partner till DCS).

8.3. Kunden kan endast göra avdrag för krav från DCS om kundens motkrav inte har bestritts, baserat på en uppsägning av detta avtal eller om ett juridiskt bindande förhållande föreligger. Kunden får endast hålla inne betalningar baserat på klagomål som är relaterade till e-tron Charging Service-avtalet.

8.4. Om kunden har uteblivna betalningar har DCS rätt att blockera kundens användning av e-tron Charging Service.

9. Internationella roamingtjänster

Mot bakgrund av e-tron Charging Service-avtalet kan kunden använda e-tron Charging Service-laddkortet och myAudi-appen som tillhandahålls av Audi även i andra länder än kundens boendeland. Det finns en aktuell lista över länderna på www.e-tron.charging-service.audi/web/audi-se/tariffs.

10. Kontakt

För allmänna frågor om e-tron Charging Service-produkten, frågor om fakturor, kundavtal eller e-tron Charging Service-laddkortet likväl som tekniska problem, särskilt gällande laddprocessen kan kunden använda avtalsmöjligheterna som beskrivs under www.e-tron.charging-service.audi/web/audi-se/imprint.

11. Garanti

Lagenliga garantivillkor gäller.

12. Ansvarsfriskrivning

12.1. Vid lindrig oaktsamhet är DCS endast ansvariga om de har brutit viktiga avtalsenliga skyldigheter (huvudsakliga skyldigheter) som till exempel de som bedöms tillkomma DCS specifikt i enlighet med innehåll och syfte med e-tron Charging Service-avtalet eller sådana skyldigheter som möjliggör själva utförande av e-tron Charging Service-avtalet och uppfyllande som kunden regelbundet förlitar sig på. Sådana skyldigheter begränsas till den typiska skada som kan förutses vid tiden för genomförande av e-tron Charging Service-avtalet.

12.2. Det personliga ansvaret för juridiska representanter, agenter och medarbetare på DCS för skada som uppkommer på grund av lindrig oaktsamhet är också begränsad i den utsträckning som beskrivs i ovanstående stycke.

12.3. DCS:s ansvar i händelse av illasinnad spridning av en defekt eller på grund av antagande om en garanti eller i enlighet med produktansvarslagar förblir opåverkade. Ansvarsbegränsningar gäller inte illasinnat uppsåt, grov oaktsamhet, dödsfall, fysisk skada följder eller skada på hälsan.

12.4. DCS är inte operatör för laddstationerna och har inget ansvar som operatör. Kunden accepterar att han/hon vid driftavbrott eller problem med laddningen på grund av problem med nätförsörjningen (inklusive anslutningen till nätet) kan framföra klagomål till operatören för distributionsnätverket och att DCS kan tilldela och överföra krav till operatören av distributionsnätverket relaterade till en skada för kunden.

13. Information gällande dataskydd

13.1. DCS tar skyddet av sina tjänsteanvändares personuppgifter på allvar och respekterar användarnas sekretess när personuppgifter behandlas.

13.2. Mer information om databehandling, dataskydd och datasäkerhet finns i dataskyddsmeddelandet.

14. Jurisdiktion, bedömningar och tillämpliga lagar

14.1. e-tron Charging Service-avtalet likväl som alla eventuella juridiska relationer baserat på dessa allmänna villkor lyder under lagstiftningen i Tyskland, FN:s konvention gällande avtal för internationell försäljning av varor gäller inte. Om kunden är en konsument gäller rådande konsumentlagstiftning i det land där kunden bor framför tysk lag om de är till kundens fördel.

14.2. Jurisdiktion för alla krav som är relaterade till relationer med företagsägare eller företag i enlighet med offentlig lag är München, Tyskland. Om kunden är en konsument och bor eller har bott i det Europeiska samarbetsområdet (EEA) eller i Schweiz kan han eller hon också ta upp kravet boendelandet. Krav från DCS mot en konsument kan endast tas upp i det land där kunden bor.

14.3. Den europeiska kommissionen tillhandahåller en online-plattform för att lösa tvister som du kan få tillgång till här http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Om du vill ta upp en fråga med oss vänligen kontakta oss.

14.4. DCS kommer inte att delta i tvistförfarande inför en konsumentdomstol och är inte skyldig att göra detta.

Senaste revideringen: Februari 2021 

Bilaga 1: Mall för ångerrättsblankett

Mall för ångerblankett

(Blanketten ska fyllas i och återsändas bara om du vill frånträda avtalet)

Till:

Digital Charging Solutions GmbH

Mies-van-der-Rohe-Straße 6

80807 München, Tyskland

E-Mail: kontakt-se@charging-service.audi

Jag/Vi (*) meddelar härmed att jag/vi (*) frånträder mitt/vårt (*) köpeavtal avseende följande varor (*)/tjänster (*):


e-tron Charging Service-avtalsnummer:

Beställdes den

Konsumentens/konsumenternas namn

Konsumentens/konsumenternas adress

Konsumentens/konsumenternas underskrift (endast om denna blankett meddelas på papper

Datum

(*) Stryk det som inte är tillämpligt.