Warunki Ogólne świadczenia Audi e-tron Charging Service

1. Audi e-tron Charging Service

1.1. Zgodnie z niniejszymi warunkami ogólnymi („WO”) Digital Charging Solutions GmbH, Brunnenstraße 19-21, 10119 Berlin, Niemcy („DCS”) zapewnia klientom usługi informacyjne i technologię dostępu do infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych oraz pojazdów hybrydowych typu plug-in marki Audi pod nazwą „e-tron Charging Service" („e-tron Charging Service”). Warunkiem korzystania z e-tron Charging Service jest posiadanie nieodpłatnego Konta myAudi. Termin „klient” w niniejszych WO odnosi się do osób wszystkich płci.

1.2. Najnowszą wersję niniejszych WO oraz najnowsze informacje na temat dostępnych taryf można znaleźć na stronie internetowej www.e-tron.charging-service.audi, skąd można je pobrać i wydrukować. O zmianach w tych ogólnych warunkach handlowych, zmianach w umowie Audi e-tron Chargin Service zawartej na tej podstawie, wszelkich zmianach w taryfie uzgodnionych z klientem w związku ze zmianami w prawie, a także zmianach w orzecznictwie lub warunkach rynkowych klient będzie informowany pocztą e-mail, na adres e-mail podany przez klienta zgodnie z sekcją 2.2, w formie pisemnej, z wyraźnym odniesieniem do odpowiednich zmian. Zmiany te wejdą w życie, jeśli klient nie wyrazi sprzeciwu w ciągu jednego miesiąca od otrzymania powiadomienia. DCS zawiadomi klienta o takich skutkach prawnych na początku tego okresu. Postępowanie określone powyżej dotyczy również zmian taryfy uzgodnionej z klientem.

1.3. DCS współpracuje z operatorami stacji ładowania (zwanych dalej „Partnerami e-tron Charging Service”). Stacje ładowania Partnerów e-tron Charging Service są pokazane na stronie www.e-tron.charging-service.audi/web/audi-pl/map, w aplikacji myAudi udostępnionej przez Audi AG, a także za pośrednictwem innych kanałów (dalej zwanych „Interfejsami”) i są wyróżnione w celu odróżnienia ich od innych stacji ładowania, które nie są częścią dostępnej sieci stacji ładowania. W części informacje te można uzyskać tylko logując się do sekcji dla członków.

1.4. Audi e-tron Charging Service obejmuje

a) wyświetlanie stacji ładowania Partnerów e-tron Charging Service (w formie informacji statycznych) oraz niektórych informacji dotyczących korzystania z tych stacji ładowania Partnerów e-tron Charging Service (takich jak dostępność oraz ceny w formie informacji dynamicznych) przy użyciu interfejsów.

b) ładowanie na stacjach ładowania Partnera e-tron Charging Service po uwierzytelnieniu (patrz punkt 6.1) wraz z fakturowaniem miesięcznym, wraz ze szczegółowym zestawieniem wszystkich procesów ładowania.

1.5. Szczegółowe informacje dotyczące e-tron Charging Service i korzystania z usługi są dostępne na stronie www.e-tron.charging-service.audi/web/audi-pl/getting-started.

1.6. Obecnie Niemcy nie gwarantują ogólnokrajowego zasięgu rozwiązań w zakresie pobierania opłat i rozliczeń przez operatorów stacji ładowania zgodnych z niemiecką Ustawą Miar i Wag (Eichrechtgesetz). Celem realizacji naszych usług wykorzystujemy dane dostarczane przez operatorów stacji ładowania. W odosobnionych przypadkach może to prowadzić do rozbieżności w danych i rozliczeniach za ładowanie. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości uprzejmie prosimy o kontakt.

2. Zawarcie umowy i składanie zamówień

2.1. Klient może zamówić Usługę Ładowania Audi e-tron na stronie www.e-tron.charging-service.audi. Zastosowanie ma wersja WO, którą klient wyraźnie zaakceptował przy zamawianiu e-tron Charging Service (a wersja ta może być okresowo zmieniana zgodnie z punktem 1.2 powyżej). DCS może oferować klientom dodatkowe usługi, na przykład specjalne warunki dostępu do stacji ładowania lub dostępu do stacji ładowania od zewnętrznych operatorów punktów ładowania („Pakiety”). Postanowienia niniejszych Warunków ogólnych mają zastosowanie zgodnie z takimi Pakietami. 

2.2. Klienci posiadający konto „myAudi” mogą zarejestrować się w e-tron Charging Service pod adresem stronie www.e-tron.charging-service.audi, podając swój adres i dane dotyczące płatności. Dane te można sprostować lub zaktualizować w późniejszym terminie w odpowiedniej sekcji konta klienta lub kontaktując się z działem obsługi klienta. Klienci, którzy jeszcze nie założyli bezpłatnego koncie „myAudi”, muszą założyć takie konto przed rejestracją w e-tron Charging Service.

2.3. Wszystkie informacje podane w sekcji konta klienta, takie jak informacje dotyczące płatności, dane adresowe i adresy e-mail, są automatycznie chronione za pomocą nowoczesnych metod szyfrowania, np. protokół SSL (Secure Sockets Layer).

2.4. Płatności należy dokonać kartą kredytową lub innymi metodami płatności zaproponowanymi klientowi e-tron Charging Service podczas procesu rejestracji. Z zastrzeżeniem wystarczającej zdolności kredytowej, klienci biznesowi mają również możliwość zapłaty przelewem bankowym na podstawie wystawionych faktur. W tym celu klient biznesowy powinien złożyć wniosek o zapłatę na podstawie faktury i przesłać do DCS kopię wyciągu z rejestru handlowego lub podobnego oficjalnego poświadczenia. Wniosek o zapłatę na podstawie faktury można złożyć w trakcie procesu rejestracji lub kontaktując się z działem obsługi klienta.

2.5. Oferta i zawarcie umowy o świadczenie e-tron Charging Service

a) DCS składa wiążącą ofertę na e-tron Charging Service. Gdy klient posiadający konto „myAudi” utworzy konto klienta e-tron Charging Service i wyraźnie zaakceptuje WO, może zamówić e-tron Charging Service. Proces składania zamówienia jest również opisany na stronie www.e-tron.charging-service.audi.

b) Klient może skorygować wszelkie błędy przy wprowadzaniu danych, klikając przycisk „Wstecz” podczas procesu rejestracji i zmieniając wprowadzane dane. Przed potwierdzeniem zamówienia klient otrzymuje w szczególności informacje o cenach obowiązujących w e-tron Charging Service.

c) Po zakończeniu procesu zamawiania e-tron Charging Service klient otrzymuje potwierdzenie zamówienia pocztą elektroniczną wraz z informacją o odpowiedniej taryfie, WO zaakceptowanych przez klienta oraz informacje o prawie do odstąpienia od umowy (patrz punkt 2.7).

d) Umowa o świadczenie e-tron Charging Service zostaje zawarta po zakończeniu procesu składania zamówienia.

e) Treść umowy o świadczenie e-tron Charging Service jest przechowywana przez DCS i może zostać pobrana lub zapisana przez klienta na stronie www.e-tron.charging-service.audi w sekcji konta klienta e-tron Charging Service.

2.6. Języki

Umowa o świadczenie e-tron Charging Service jest zawierana w języku polskim. Tłumaczenia niniejszych WO na inne języki służą wyłącznie celom informacyjnym i nie są prawnie wiążące.

2.7. Prawo do odstąpienia od umowy

Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie e-tron Charging Service w terminie czternastu dni, jeśli jest konsumentem.

Konsument zostaje niniejszym poinformowany o swoim prawie do odstąpienia od umowy jak niżej:

Prawo odstąpienia od umowy.

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Okres na odstąpienie od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Digital Charging Solutions GmbH, Brunnenstraße 19-21, 10119 Berlin, Niemcy, tel: +48 (0) 223070644, e-mail: contact-pl@charging-service.audi) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy standardowy sposób dostarczenia oferowany przez nas), bez zbędnej zwłoki, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa do odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w początkowej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług lub dostarczania energii elektrycznej w okresie na odstąpienie od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o swoim odstąpieniu od niniejszej umowy, w porównaniu z całym zakresem umowy.

(Koniec informacji o prawie do odstąpienia od umowy)

3. Karta e-tron Charging Service: Aktywacja i dezaktywacja karty e-tron Charging Service

3.1. W celu skorzystania z e-tron Charging Service większość stacji ładowania wymaga użycia aktywowanej karty e-tron Charging Service. Jeśli klient ma już kartę e-tron Charging Service, może aktywować taką kartę podczas procesu rejestracji. W przeciwnym razie DCS wyśle klientowi kartę e-tron Charging Service pocztą w celu aktywacji. Karty e-tron Charging Service są aktywowane na koncie klienta e-tron Charging Service przez wprowadzenie numeru karty i potwierdzenie szczegółowych danych. Następnie klient otrzymuje wiadomość e-mail z potwierdzeniem. Aktywacja karty e-tron Charging Service może potrwać do 24 godzin.

3.2. W niektórych stacjach ładowania uwierzytelnienie jest możliwe tylko przy użyciu aplikacji myAudi udostępnionej przez Audi AG, dostępnej w Apple Inc. App Store lub w Google Play Store i zawierającej czytnik kodów QR. Do uwierzytelnienia wymagane jest zalogowanie się przy użyciu danych logowania.

3.3. DCS pozostaje właścicielem karty e-tron Charging Service. Klient powinien starannie przechowywać swoją kartę e-tron Charging Service oraz dane logowania. Klient ma obowiązek niezwłocznie powiadomić DCS o utracie lub kradzieży karty e-tron Charging Service lub danych logowania (patrz dane kontaktowe w punkcie10). Ponadto klient może również skontaktować się z działem obsługi klienta e-tron Charging Service w celu dezaktywacji karty e-tron Charging Service. Wydanie karty zastępczej może skutkować dodatkowymi kosztami dla klienta (patrz obowiązujące ceny na stronie www.e-tron.charging-service.audi/web/audi-pl/tariffs).

4. Okres obowiązywania i ważność umowy

4.1. Umowa w taryfie Transit jest zawierana na okres 12 miesięcy i może zostać rozwiązana przez obie strony każdorazowo z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia na koniec odpowiedniego okresu obowiązywania umowy. W razie niewypowiedzenia umowy w stosownym czasie, czas trwania umowy przedłuża się o kolejnych 12 miesięcy. Wypowiedzenie może zostać zadeklarowane za pośrednictwem konta klienta, na piśmie lub pocztą elektroniczną; prawo do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia z ważnego powodu pozostaje nienaruszone.

4.2. Czas trwania umowy w taryfie City ma czas nieokreślony i możliwe jest wypowiedzenie umowy przez każdą ze stron każdorazowo z końcem miesiąca z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie może zostać zadeklarowane za pośrednictwem konta klienta, na piśmie lub pocztą elektroniczną; prawo do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia z ważnego powodu pozostaje nienaruszone.

4.3. Po rozwiązaniu umowy karta e-tron Charging Service straci ważność i zostanie zablokowana przez DCS.

4.4. W przypadku dodatkowych pakietów, zarezerwowanych przez klienta, mogą obowiązywać inne warunki oraz okresy wypowiedzenia.

5. Korzystanie z Audi e-tron Charging Service i jej dostępność

5.1. Klient może uzyskać więcej informacji na temat Audi e-tron Charging Service oraz dane techniczne dotyczące korzystania z niej i jej dostępności na stronie www.e-tron.charging-service.audi. DCS świadczy usługi w kraju zamieszkania klienta, jak również w innych krajach zgodnie z punktem 9poniżej.

5.2. Dla optymalnego korzystania z e-tron Charging Service konieczne jest posiadanie aplikacji myAudi dostarczanej przez Audi AG zainstalowanej na odpowiednim urządzeniu mobilnym lub dostęp do strony www.e-tron.charging-service.audi.

5.3. DCS dąży do zwiększenia dostępu do publicznej infrastruktury ładowania i możliwości korzystania z niej za pośrednictwem e-tron Charging Service oraz do rozszerzenia grupy Partnerów e-tron Charging Service. DCS nie składa jednak żadnych oświadczeń ani gwarancji dotyczących dostępności (prawidłowego funkcjonowania, dostępności energii elektrycznej lub pełnego naładowania), a klient nie ma prawa żądać dostępu do poszczególnych stacji ładowania lub możliwości ładowania. W szczególności nie przysługuje prawo do żądania zachowania infrastruktury do ładowania tego samego Partnera e-tron Charging Service.

5.4. DCS, z zastrzeżeniem punktu 5.5, nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji dotyczących aktualności ani poprawności statycznych lub dynamicznych informacji wyświetlanych za pośrednictwem Interfejsów (patrz punkt 1.4 a)), w tym między innymi informacji o stacjach ładowania i ich dostępności. Klient w szczególności przyjmuje do wiadomości, że takie informacje są dostarczane przez strony trzecie (np. Partnerów e-tron Charging Service). Niezależnie od tego DCS weryfikuje aktualność i/lub poprawność informacji metodą próbek w celu ciągłego doskonalenia swoich usług. Przekazywanie tych informacji zależy również od odbioru masztów telefonii komórkowej odpowiednich operatorów sieci i może być zakłócone wskutek warunków atmosferycznych, warunków topograficznych, położenia pojazdu i przeszkód w pobliżu (takich jak mosty i budynki itp.).

5.5. W zależności od uzgodnionej taryfy ceny mogą się różnić w zależności od używanej stacji ładowania (patrz punkt 7.1). W takim systemie taryfowym faktyczne ceny dla danej stacji ładowania są wyświetlane klientowi w aplikacji myAudi, pod warunkiem, że klient zalogował się swoimi danymi logowania. Z zastrzeżeniem punktu 5.4 DCS gwarantuje poprawność wyświetlanych cen. Klienci posiadający taką taryfę są zobowiązani do zapoznania się z obowiązującymi cenami przed rozpoczęciem procesu ładowania.

5.6. Z e-tron Charging Service oferowanej na podstawie niniejszych WO można korzystać tylko do ładowania pojazdów marki Audi.

5.7. Klienci mogą umożliwić członkom rodziny lub pracownikom korzystanie z e-tron Charging Service (zwłaszcza z Karty e-tron Charging Service) pod warunkiem, że klient nie pobiera opłat za takie korzystanie oraz że e-tron Charging Service jest używana wyłącznie w celu ładowania własnego pojazdu klienta. Przed takim użyciem klient powinien poinformować użytkownika, w jaki sposób należy korzystać ze stacji ładowania. Jakiekolwiek inne użycie e-tron Charging Service przez strony trzecie wymaga uprzedniej zgody DCS. Klient nie może używać e-tron Charging Service w celach niezgodnych z prawem ani zezwalać na to stronom trzecim.

5.8. Klient powinien postępować ściśle według instrukcji pojazdu, który ma być ładowany, oraz wszelkich używanych urządzeń lub akcesoriów (np. kabla ładującego), a także wszelkich instrukcji oraz warunków Partnerów e-tron Charging Service wyświetlanych na stacjach ładowania dotyczących korzystania z tych stacji ładowania. Używanie kabli ładujących lub innych urządzeń lub akcesoriów, które (i) nie zostały certyfikowane zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami (np. Certyfikat CE), (ii) nie są zatwierdzone do używania w danym samochodzie lub przez odpowiednią usługę Partnera e-tron Charging Service zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na stacjach ładowania lub (iii) są uszkodzone, jest surowo zabronione.

5.9. Stacje ładowania, które wyświetlają komunikat alarmowy lub zgłoszenie problemu lub które są w sposób widoczny uszkodzone, nie mogą być używane. Zamiast tego klient jest proszony o poinformowanie DCS (patrz dane kontaktowe w punkcie 10).

5.10. Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie zawinione szkody powstałe w wyniku niedozwolonego lub niewłaściwego użycia karty e-tron Charging Service odpowiednio aplikacji myAudi jako urządzenia uwierzytelniającego lub niedozwolonego lub niewłaściwego użycia procesu ładowania, zgodnie z obowiązującym prawem.

6. Proces ładowania i uwierzytelnianie; maksymalne czasy ładowania i przestoju; zakłócenia

6.1. Co do zasady klienci są uwierzytelniani na stacjach ładowania Partnerów e-tron Charging Service za pomocą karty e-tron Charging Service. W niektórych stacjach ładowania uwierzytelnienie jest możliwe przy użyciu lub może wymagać użycia aplikacji myAudi udostępnionej przez Audi AG. Dotyczy to szczególnie stacji ładującej z symbolem ładowania oferowanego przez wiele podmiotów. Dla każdej stacji ładowania dostępne metody uwierzytelniania są wyświetlane w aplikacji myAudiapp udostępnionej przez Audi AG lub na stronie www.e-tron.charging-service.audi/web/audi-pl/map.

6.2. Maksymalny okres ciągłego podłączenia do jednej stacji ładowania nie może przekroczyć 24 godzin, lub w przypadku ładowania DC (ładowanie prądem stałym) 4 godzin, (maksymalny czas ładowania i przestoju). Ponadto klient musi opuścić publiczne miejsce parkingowe, gdy tylko proces ładowania zostanie zakończony lub gdy upłynął maksymalny okres parkowania. Koszty, które DCS może ponieść z powodu przekroczenia maksymalnego czasu ładowania lub przestojów lub okresu parkowania, a także koszty mandatów lub usług odholowania w wyniku nielegalnego parkowania, zostaną zafakturowane na klienta.

6.3. Klient przyjmuje do wiadomości, że mogą wystąpić zakłócenia działania stacji ładowania w wyniku siły wyższej, w tym strajków, przerw w pracy i regulacji prawnych, a także z powodów działań technicznych i innych, które należy przeprowadzić na urządzeniach, aby mogły one działać prawidłowo lub w celu poprawy obsługi (np. konserwacja, naprawy, aktualizacje oprogramowania systemów). Zakłócenia mogą również wynikać z krótkotrwałych niedoborów mocy spowodowanych szczytowym wykorzystaniem.

6.4. W zakresie, w jakim zakłócenia lub anomalie w dostawie energii elektrycznej wynikają z zakłóceń w działaniu sieci (w tym z podłączenia do sieci), DCS będzie zwolniony ze swoich odpowiednich zobowiązań wynikających z e-tron Charging Service. Nie ma to jednak zastosowania w zakresie, w jakim DCS przerywa dostawę bez uzasadnienia. Na żądanie DCS bez zbędnej zwłoki przekaże klientowi informacje związane z takim szkodliwym zdarzeniem i jego przyczyną, w zakresie, w jakim DCS posiada takie informacje lub w jakim informacje takie mogą zostać udostępnione przy dołożeniu należytej staranności.

7. Opłata; cennik

7.1. Opłata za e-tron Charging Service i korzystanie z usług jest ustalana na podstawie odpowiedniej taryfy i może być ustalona w następujący sposób:

a) stała miesięczna opłata podstawowa (zależna od uzgodnionej taryfy; w niektórych taryfach miesięczna opłata podstawowa może już zawierać opłaty za użytkowanie (taryfy ryczałtowe), oraz

b) płatności na podstawie faktycznego wykorzystania procesów ładowania w stacjach ładowania Partnerów e-tron Charging Service.

Odpowiednie ceny dla właściwej taryfy można znaleźć w cenniku, który jest dostępny do przeglądania, pobrania i drukowania na stronie internetowej https://e-tron.charging-service.audi/web/audi-pl/tariffs.

W zależności od uzgodnionej taryfy ceny poszczególnych procesów ładowania (rzeczywiste zużycie) mogą się różnić (system zmiennych taryf). W takim systemie taryfowym faktyczne ceny za proces ładowania na konkretnej stacji ładowania są wyświetlane klientowi w aplikacji myAudi i na stronie www.e-tron.charging-service.audi, pod warunkiem, że klient zalogował się swoimi danymi logowania. W przypadku taryf zmiennych DCS ma prawo do zmiany cen faktycznego korzystania ze stacji ładowania ze skutkiem na przyszłość. Rzeczywiste ceny będą wyświetlane w aplikacji myAudi i na stronie www.e-tron.charging-service.audi/web/audi-pl/tariffs. Klienci posiadający taką taryfę są zobowiązani do zapoznania się z obowiązującymi cenami przed rozpoczęciem procesu ładowania.

7.2. Miesięczna opłata podstawowa będzie naliczana tylko po zawarciu umowy o świadczenie e-tron Charging Service lub - w przypadku zmiany taryfy z miesięczną opłatą podstawową - po aktywowaniu takiej zmiany taryfy przez DCS, a następnie proporcjonalnie za pozostałą część pierwszego miesiąca.

7.3. Płatności w oparciu o faktyczne zużycie będą naliczane za każdy proces ładowania od jego rozpoczęcia (tj. od umieszczenia wtyczki w punkcie ładowania) do jego zakończenia (tj. do usunięcia wtyczki z punktu ładowania) na podstawie aktualnie obowiązujących cen w danym kraju lub w danej stacji ładowania. Więcej informacji na temat cen w roamingu można znaleźć w cenniku odpowiedniej taryfy pod adresem www.e-tron.charging-service.audi/web/audi-pl/tariffs. Proces ładowania będzie naliczany zgodnie z cennikiem obowiązującej taryfy (np. według minut za każdą rozpoczętą minutę lub za kW/h).

7.4. Wszystkie ceny zawierają podatek VAT. Informacje na temat cen obowiązujących w odpowiedniej taryfie klienta na dzień zawarcia umowy przesyłane są do klienta pocztą elektroniczną (patrz punkt 2.5c).

7.5. W przypadku, gdy ceny są wyświetlane w dowolnej stacji ładowania Partnera e-tron Charging Service, ceny te mogą się różnić od cen uzgodnionych z klientem; obowiązują tylko ceny uzgodnione między klientem a DCS.

7.6. W przypadku ładowań za granicą (roaming), podane ceny mogą się różnić do czasu zawarcia umowy. Klient jest zobowiązany, przed rozpoczęciem ładowania za granicą poinformować się o obowiązujących warunkach. Obowiązek powiadomienia i poinformowania zgodnie z punktem 1.2 niniejszych OWH ze związanymi z nimi skutkami prawnymi w tych przypadkach nie ma zastosowania.

7.7. Podczas ładowania za granicą inna waluta niż waluta Wielkiej Brytanii może być należna DCS (waluta obca). W celu jak największego ułatwienia klientowi rozliczeń w walutach obcych, DCS jest uprawniona do przeliczania należności w walucie obcej na walutę Wielkiej Brytanii oraz do żądania od klienta tej przeliczonej kwoty zamiast w walucie obcej. Przeliczenie za proces ładowania w walucie obcej odbywa się w oparciu o referencyjny kurs euro Europejskiego Banku Centralnego na koniec poprzedniego dnia bankowego przed procesem ładowania, który klient może odnotować na następującej stronie internetowej:          https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/index.en.html

7.8. DCS zastrzega sobie prawo do obniżenia cen dla istniejących lub nowych umów w określonych okresach i dla określonych stacji ładowania (patrz punkt 7.1b)) (oferty specjalne).

7.9. Zmiana taryfy wymaga odpowiedniej umowy między stronami; klient może wystąpić o zmianę taryfy przez Internet na stronie www.e-tron.charging-service.audi.

8. Fakturowanie i warunki płatności

8.1. Klient może pobrać swoje miesięczne faktury za pośrednictwem konta klienta e-tron Charging Service na stronie www.e-tron.charging-service.audi, która zawiera szczegółową listę procesów ładowania w odpowiednim okresie fakturowania wraz z informacją o ich dacie, miejscu i czasie trwania. Klient zostanie powiadomiony pocztą elektroniczną, gdy nowa faktura będzie dostępna.

8.2. Koszty poniesione w miesiącu kalendarzowym są naliczane za pomocą metody płatności wybranej podczas rejestracji na koncie klienta e-tron Charging Service w czwartym dniu roboczym następnego miesiąca kalendarzowego. Klienci biznesowi płacący na podstawie faktur (patrz punkt 2.4) powinni przelać odpowiednią kwotę w ciągu 14 dni od otrzymania faktury na rachunek wskazany na fakturze. Chociaż DCS dąży do wystawiania faktur za e-tron Charging Service zwykle w następnym miesiącu kalendarzowym, DCS nie może tego zagwarantować (np. z powodu opóźnień w wystawianiu faktur dla DCS przez Partnerów e-tron Charging Service).

8.3. Klient może dokonywać potrąceń swoich roszczeń wobec DCS jedynie w przypadku, gdy roszczenie wzajemne klienta jest bezsporne, na podstawie odstąpienia od niniejszej umowy lub gdy istnieje ku temu prawnie wiążący tytuł. Klient może wstrzymać płatności wyłącznie wtedy, gdy wynika to z roszczeń wynikających z umowy o świadczenie e-tron Charging Service.

8.4. Jeśli klient zalega z płatnościami, DCS jest uprawniona do zablokowania mu korzystania z usługi e-tron Charging Service.

9. Roaming międzynarodowy

Na podstawie umowy o świadczenie e-tron Charging Service klient może korzystać z karty e-tron Charging Service lub aplikacji myAudi udostępnianej przez Audi również w innych krajach niż kraj zamieszkania. Aktualna lista krajów jest dostępna na stronie www.e-tron.charging-service.audi/web/audi-pl/tariffs.

10. Kontakt

W przypadku ogólnych pytań dotyczących e-tron Charging Service, pytań dotyczących faktur, umów z klientami lub kart e-tron Charging Service, a także problemów technicznych, szczególnie w trakcie procesu ładowania, klient może skorzystać z możliwości kontaktu podanych na stronie www.e-tron.charging-service.audi/web/audi-pl/imprint.

11. Gwarancjai reklamacje

11.1. Zastosowanie mają ustawowe przepisy dotyczące rękojmi.

11.2. Nic w niniejszych WO nie narusza ani nie ogranicza praw klienta wynikających z obowiązujących przepisów prawa. W przypadku stwierdzenia, że dane postanowienie ma taki charakter, zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy prawa.

11.3. Konsumenci mogą zgłaszać reklamacje bezpośrednio do DCS, listownie na adres: Digital Charging Solutions GmbH, Lyonel-Feininger-Straße 26, 80807 München, Niemcy lub pocztą elektroniczną na adres: contact-pl@charging-service.audi.

11.4. W reklamacji konsument powinien podać swoje imię, nazwisko i adres oraz określić rodzaj nieprawidłowości lub nieprawidłowego działania.

11.5. DTS powinien rozpatrzyć reklamację w ciągu 14 dni od jej złożenia i niezwłocznie powiadomić klienta pocztą elektroniczną lub telefonicznie o wyniku jej rozpatrzenia.

11.6. W przypadku, gdy informacje zawarte w reklamacji są niewystarczające i do jej rozpatrzenia wymagane są dodatkowe dane, DTS zwróci się o ich podanie do konsumenta, który złożył reklamację. Termin na rozpatrzenie reklamacji zostanie przedłużony o liczbę dni, których konsument będzie potrzebował na przedstawienie wymaganych informacji.

11.7. Klient będący konsumentem ma prawo do rozpatrzenia jego reklamacji oraz do dochodzenia zadośćuczynienia

· w drodze mediacji;

· przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi.

12. Wymagania techniczne

12.1. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem informatycznym używanym przez DCS, klient powinien mieć aktywne konto e-mail i urządzenie podłączone do Internetu, które spełnia następujące minimalne wymagania techniczne:

a) Przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 11.0 lub nowszej z włączonymi ActiveX, JavaScript i obsługą plików cookie; Mozilla Firefox w wersji 45 lub nowszej z włączonymi apletami Java, JavaScript i obsługą plików cookie lub; Google Chrome w wersji 49 lub nowszej z włączonymi apletami Java, JavaScript i obsługą plików cookie.

b) Minimalna rozdzielczość ekranu: 1024 x 768 pikseli

12.2. Aby korzystać z aplikacji ChargeNop, klient powinien mieć urządzenie typu smartfon, które spełnia następujące minimalne wymagania techniczne:

a) Dla smartfonów Apple: iOS 9.0 lub nowszy

b) Dla smartfonów z systemem Android: Android 4.2 lub nowszy

13. Wyłączenie odpowiedzialności

13.1. W przypadku nieznacznego zaniedbania DCS ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku naruszenia istotnych zobowiązań umownych (zobowiązań podstawowych), takich jak zobowiązania uznane za nałożone konkretnie na DCS zgodnie z treścią i celem umowy o świadczenie e-tron Charging Service, lub których wykonanie umożliwia prawidłowe wykonywanie umowy o świadczenie e-tron Charging Service, i na których wykonanie klient może liczyć. Odpowiedzialność ta jest ograniczona do typowych szkód, które można przewidzieć w momencie zawarcia umowy o świadczenie e-tron Charging Service.

13.2. Odpowiedzialność osobista przedstawicieli prawnych, agentów i pracowników DCS za szkody wynikające z ich nieznacznego zaniedbania jest również ograniczona do zakresu opisanego w poprzednim punkcie.

13.3. Odpowiedzialność DCS w przypadku umyślnego nieujawnienia wady lub wynikająca z udzielenia gwarancji lub zgodnie z przepisami dotyczącymi odpowiedzialności za produkt, pozostaje nienaruszona. Ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania w przypadku złej woli, rażącego niedbalstwa, śmierci, obrażeń ciała i uszczerbku na zdrowiu.

13.4. DCS nie jest operatorem stacji ładowania i nie ponosi odpowiedzialności jako operator. Klient przyjmuje do wiadomości, że w przypadku zakłóceń lub anomalii w dostawie energii elektrycznej w wyniku zakłócenia pracy sieci (w tym połączenia z siecią) mogą wystąpić roszczenia wobec operatora sieci dystrybucyjnej; DCS na żądanie przekaże i przeniesie roszczenia i prawa przeciwko operatorowi sieci dystrybucyjnej w związku ze szkodą dla klienta.

14. Informacje dotyczące ochrony danych

14.1. DCS traktuje ochronę danych osobowych bardzo poważnie i szanuje ochronę prywatności użytkowników podczas ich przetwarzania.

14.2. Dalsze informacje dotyczące przetwarzania danych, ich ochrony i bezpieczeństwa znajdują się w informacji o polityce prywatności.

15. Miejsce jurysdykcji, mediacja i obowiązujące prawo

15.1. Umowa o świadczenie e-tron Charging Service, jak również wszelkie stosunki prawne oparte na niniejszych WO podlegają przepisom prawa Niemiec; Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów nie ma zastosowania. Jeżeli klient jest konsumentem, obowiązkowe przepisy dotyczące ochrony konsumenta w państwie, w którym klient ma miejsce stałego pobytu, są nadrzędne wobec przepisów prawa niemieckiego, o ile są bardziej korzystne dla klienta.

15.2. Wyłącznym miejscem jurysdykcji dla wszystkich roszczeń wynikających z relacji z właścicielami przedsiębiorstw lub spółkami prawa publicznego jest Monachium, Niemcy. Jeżeli klient jest konsumentem i ma miejsce zamieszkania lub miejsce stałego pobytu w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) lub w Szwajcarii, może również wystąpić z roszczeniem w kraju zamieszkania. Roszczenia DCS przeciwko konsumentowi można wytoczyć tylko w kraju zamieszkania konsumenta.

15.3. Komisja Europejska zapewnia internetową platformę rozwiązywania sporów, do której można uzyskać dostęp na stronie http://ec.europa.eu/consumers/odr/. W razie potrzeby proszę skontaktować się z nami.

15.4. Klient nie może dostarczać treści niezgodnych z prawem, takich jak treści propagujące przemoc, szkalujące osoby trzecie lub naruszające dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

Ostatnia wersja: Luty 2021 

Załącznik 1: Wzór formularza odstąpienia od umowy

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:

Digital Charging Solutions GmbH,

Mies-van-der-Rohe-Straße 6

80807 München, Niemcy

E-Mail: contact-pl@charging-service.audi


Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym (*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów (*)/o świadczenie następującej usługi (*)


Numer umowy o świadczenie usług e-tron Charging Service

Data zamówienia

Imię i nazwisko/Nazwa/nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data

(*) Niepotrzebne skreślić.