Audi e-tron Charging Service'i üldtingimused

1. Audi e-tron Charging Service

1.1. Käesolevad üldtingimused („Üldtingimused“) reguleerivad Digital Charging Solutions GmbH, Brunnenstraße 19-21, 10119 Berlin, Saksamaa („DCS“) poolt kliendile pakutavaid Audi marki elektriautode ja võrgust laetavate hübriidautode laadimisinfrastruktuuri infoteenuseid ja tehnilisi juurdepääsulahendusi koondnimetusega „e-tron Charging Service“ („e-tron Charging Service“). e-tron Charging Service'i kasutamise eeltingimuseks on tasuta myAudi konto olemasolu. Üldtingimustes kasutatav mõiste „klient“ tähistab kõiki isikuid sõltumata soost.

1.2. Üldtingimuste uusim versioon ning uusimad andmed pakutavate hinnapakettide kohta on kättesaadavad, allalaaditavad ja prinditavad veebisaidil www.e-tron.charging-service.audi/web/audi-ee/tariffs. Vastavalt punktile 2.2 teavitatakse klienti teksti kujul tema antud aadressil saadetud e-kirjaga teenuse üldtingimuste, nende põhjal sõlmitud e-tron Charging Service lepingu ja kliendiga kokkulepitud tariifide kõigist muudatustest, mis on tingitud õigusaktide muudatustest, kohtupraktika muudatustest või turutingimuste muudatustest, ja tuuakse ära täpsed viited asjakohastele muudatustele. Muudatused loetakse jõustunuks, kui klient ei ole esitanud nende suhtes vastuväiteid ühe kuu jooksul alates teate kättesaamisest. DCS teavitab klienti muudatuste õiguslikest tagajärgedest tähtaja kulgemahakkamisel. Eespool kirjeldatud protseduur kohaldub ka kliendiga kokkulepitud tariifi muudatustele.

1.3. DCS teeb koostööd laadimisjaamade operaatoritega (igaüks eraldi „e-tron Charging Service'i Partner“). e-tron Charging Service'i Partnerite laadimisjaamu saab vaadata aadressilt www.e-tron.charging-service.audi/web/audi-ee/map, Audi AG mobiilirakendusest myAudi ja muudest kanalitest (edaspidi „Kasutajaliidesed“), kus need on eraldi tähistatud, eristamaks neid teistest, pakutavasse laadimisjaamade võrku mittekuuluvatest laadimisjaamadest. Osa nimetatud infost on kättesaadav vaid sisseloginud kasutajatele.

1.4. e-tron Charging Service'i sisu:

a) Kasutajaliideste kaudu saab vaadata e-tron Charging Service'i Partnerite laadimisjaamu (staatilist infot) ning teatud andmeid e-tron Charging Service'i Partnerite laadimisjaamade kasutuse kohta (nt dünaamiline info kättesaadavuse ja hindade kohta);

b) e-tron Charging Service'i Partnerite laadimisjaamades saab pärast autentimist (vt punkt 6.1) laadida ning igakuiselt esitatakse arve koos üksikasjaliku ülevaatega kõikidest laadimistest.

1.5. e-tron Charging Service'i ja selle kasutamise üksikasjalikum kirjeldus on kättesaadav aadressil www.e-tron.charging-service.audi/web/audi-ee/getting-started.

1.6. Saksamaal puuduvad praeguse seisuga kogu territooriumi katvad laadimisjaamade operaatorite laadimis- ja arvelduslahendused, mis vastaksid kalibreerimise õigusakti nõuetele. Teenuste osutamisel kasutame laadimisjaamade operaatoritelt saadud andmeid. See võib teatud juhtudel kaasa tuua muu hulgas erinevusi laadimismahtudes ja võetavates tasudes. Küsimuste korral palume meiega ühendust võtta.

2. Lepingu sõlmimine ja tellimuse esitamine

2.1. Klient saab e-tron Charging Service'i tellimuse esitada aadressil www.e-tron.charging-service.audi. Kohaldatakse Üldtingimuste versiooni (koos punktis 1.2 nimetatud muudatustega), millega klient on e-tron Charging Service'i tellimisel sõnaselgelt nõustunud. DCS võib pakkuda kliendile lisateenuseid, näiteks eritingimusi juurdepääsuks laadimispunktidele või juurdepääsuks kolmanda poole laadimispunkti operaatorite laadimisjaamadele (Paketid). Selliste pakettide suhtes kehtivad samuti käesolevate üldtingimuste sätted. 

2.2. Kliendid, kellel on „myAudi“ konto, saavad e-tron Charging Service'i kasutajaks registreerida aadressil www.e-tron.charging-service.audi, sisestades enda aadressi ja makseandmed. Andmeid saab hiljem parandada või muuta kliendikonto jaotises või klienditeeninduse kaudu. Kliendid, kes ei ole veel avanud tasuta „myAudi“ kontot, peavad enne e-tron Charging Service'i kasutajaks registreerimist avama konto.

2.3. Kõiki kliendikonto jaotises sisestatavaid andmeid, sealhulgas makseandmeid, aadresse ja e-posti aadresse, kaitstakse automaatselt SSL-protokolli (Secure Sockets Layer) või muude moodsate krüptimismeetoditega.

2.4. Maksmiseks saab kasutada krediitkaarti või muid e-tron Charging Service'i kliendile registreerimise käigus pakutavaid makseviise. Ärikliendid saavad piisava krediidivõime korral maksta ka pangaülekandega, esitatavate arvete alusel. Selleks peab äriklient esitama taotluse arve alusel tasumiseks ning esitama DCS-ile äriregistri väljavõtte või muu sarnase ametliku tõendi. Arve alusel tasumise taotluse saab esitada registreerimise käigus või klienditeeninduse kaudu.

2.5. e-tron Charging Service'i pakkumus ja lepingu sõlmimine

a) DCS esitab siduva pakkumuse e-tron Charging Service'i osutamiseks. Klient saab tellida e-tron Charging Service'i teenuseid, kui tal on „myAudi“ konto ning ta on avanud e-tron Charging Service'i kasutajakonto ja sõnaselgelt nõustunud Üldtingimustega. Tellimisprotsessi on kirjeldatud ka veebisaidil www.e-tron.charging-service.audi.

b) Sisestamisel tekkinud vigade parandamiseks saab klient registreerimise käigus klõpsata „tagasi“-nuppu ja sisestatud andmeid muuta. Enne tellimuse kinnitamist esitatakse kliendile info e-tron Charging Service'i hindade kohta.

c) Pärast e-tron Charging Service'i tellimuse esitamise protseduuri läbimist saadetakse kliendile e-kirjaga kinnitus koos hinnapaketi infoga ning Üldtingimused, millega klient on nõustunud, samuti info lepingust taganemise õiguse kohta (vt punkt 2.7).

d) e-tron Charging Service'i leping loetakse sõlmituks pärast tellimuse esitamise protseduuri läbimist.

e) e-tron Charging Service'i lepingut säilitatakse DCS-is ning klient saab sellega tutvuda või selle alla laadida e-tron Charging Service'i kliendikonto jaotisest aadressil www.e-tron.charging-service.audi.

2.6. Keeled

e-tron Charging Service'i leping sõlmitakse inglise keeles. Üldtingimuste tõlked teistesse keeltesse on üksnes informatiivsed ning ei ole õiguslikult siduvad.

2.7. Lepingust taganemise õigus

Tarbijast kliendil on neljateistkümne päeva jooksul õigus e-tron Charging Service'i lepingust taganeda.

Klienti teavitatakse käesolevaga, et tal on õigus lepingust taganeda järgmiselt:

Taganemisõigus

Teil on õigus põhjusi esitamata taganeda käesolevast lepingust 14 päeva jooksul.

Taganemistähtaeg lõpeb 14 päeva möödumisel alates päevast, mil leping sõlmiti.

Taganemisõiguse kasutamiseks teavitage meid (Digital Charging Solutions GmbH, Brunnenstraße 19-21, 10119 Berlin, Saksamaa, Tel: +372 602 3572, e-post: contact-ee@charging-service.audi) oma otsusest taganeda käesolevast lepingust ühemõttelise avaldusega (nt posti, faksi või e-postiga saadetud kiri). Te võite selleks kasutada lisatud taganemisteate näidisvormi (Lisa 1), kuid see ei ole kohustuslik.

Taganemisõiguse kasutamise tähtajast kinnipidamiseks piisab, kui saadate teate taganemisõiguse kasutamise kohta enne taganemistähtaja lõppu.

Lepingust taganemise tagajärjed

Kui te taganete käesolevast lepingust, tagastame teile kõik teilt saadud maksed, sealhulgas kättetoimetamiskulud (välja arvatud täiendavad kulud, mis tulenevad teie valitud kättetoimetamisviisist, mis erineb meie pakutud kõige odavamast tavalisest kättetoimetamisviisist) põhjendamatu viivituseta ja igal juhul hiljemalt 14 päeva jooksul alates päevast, mil me saame teada teie otsusest käesolevast lepingust taganeda. Me teeme nimetatud tagasimaksed, kasutades sama makseviisi, mida te kasutasite algses tehingus, välja arvatud juhul, kui te olete sõnaselgelt andnud nõusoleku teistsuguse makseviisi kasutamiseks; igal juhul ei kaasne teile sellise maksete tagastamisega seoses teenustasusid.

Kui te soovisite, et teenuste osutamine või elektri tarnimine algaks taganemistähtaja jooksul, tasute te meile summa, mis on proportsionaalne osutatud teenuse või tarnitud kauba osaga ajani, mil te teatasite meile oma taganemisest käesolevast lepingust, võrreldes lepingu kogumahuga.

(Taganemisõigust käitleva teabe lõpp)

3. e-tron Charging Service'i kaart: e-tron Charging Service'i kaardi aktiveerimine ja sulgemine

3.1. e-tron Charging Service'i kasutamiseks on enamikus laadimisjaamades vaja aktiveeritud e-tron Charging Service'i kaarti. Kui kliendil juba on e-tron Charging Service'i kaart, saab ta kaardi aktiveerida registreerimisprotsessi käigus. Muul juhul saadab DCS kliendile posti teel e-tron Charging Service'i kaardi, mis tuleb aktiveerida. e-tron Charging Service'i kaarte saab aktiveerida e-tron Charging Service'i kliendikontol, sisestades kaardi numbri ja kinnitades nõutavad andmed. Seejärel saadetakse kliendile e-kirjaga vastav kinnitus. e-tron Charging Service'i kaart aktiveeritakse hiljemalt 24 tunni jooksul.

3.2. Mõnedes laadimisjaamades on autentimiseks nõutav Audi AG mobiilirakendus myAudi, mille saab alla laadida Apple Inc. App Store'ist või Google Play Store'ist ning mis sisaldab QR-koodi lugejat. Autentimiseks tuleb eelnevalt sisse logida, kasutades sisselogimisandmeid.

3.3. e-tron Charging Service'i kaart jääb DCS-i omandisse. Klient kohustub enda e-tron Charging Service'i kaarti ja sisselogimisandmeid hoolikalt hoidma. e-tron Charging Service'i kaardi või sisselogimisandmete kaotsimineku või varguse korral kohustub klient teatama sellest viivitamata DCS-ile (vt kontaktandmed punktis 10). Lisaks võib klient võtta e-tron Charging Service'i kaardi sulgemiseks ühendust e-tron Charging Service'i klienditeenindusega. Kliendile asenduskaardi väljastamine võib olla tasuline (vt hinnakiri aadressil www.e-tron.charging-service.audi/web/audi-ee/tariffs).

4. Lepingu tähtaeg ja kehtivus

4.1. Transit-tariifiga seotud leping sõlmitakse 12 kuuks ja mõlemad lepingupooled võivad selle lõpetada kahenädalase etteteatamistähtajaga pärast lepingu vastava tähtaja lõppemist. Kui lepingut õigeaegselt üles ei öelda, pikendatakse lepingutähtaega veel 12 kuu võrra. Lepingu võib lõpetada kliendipiirkonnas, kirjalikult või meilisõnumiga; see ei puuduta olulise põhjuse korral õigust lepingu tühistamiseks ilma ette teatamata.

4.2. City-tariifi lepingutähtaeg on määratlemata ja selle võib kumbki pool lõpetada, teatades sellest kuu lõpus ette ühekuulise etteteatamistähtajaga. Lepingu võib lõpetada kliendipiirkonnas, kirjalikult või meilisõnumiga; see ei puuduta olulise põhjuse korral õigust lepingu tühistamiseks ilma ette teatamata.

4.3. Lepingu lõppemisel kaotab e-tron Charging Service'i kaart kehtivuse ning DCS blokeerib selle.

4.4. Kliendi poolt broneeritud lisapakettidele võivad kehtida erinevad tingimused ja etteteatamisajad.

5. e-tron Charging Service'i kasutamine ja saadavus

5.1. Rohkem teavet e-tron Charging Service'i ning selle kasutamise ja saadavuse tehniliste üksikasjade kohta on aadressil www.e-tron.charging-service.audi. DCS osutab teenuseid kliendi elukohariigis ning teistes riikides vastavalt punktis 9 sätestatule.

5.2. e-tron Charging Service'i sujuvaimaks kasutamiseks on vaja sobivat mobiilseadet koos Audi AG mobiilirakendusega myAudi või juurdepääsu veebisaidile www.e-tron.charging-service.audi.

5.3. DCS püüab laiendada avalikule laadimisinfrastruktuurile juurdepääsu ja selle e-tron Charging Service'i kaudu kasutamise võimalusi ning laiendada e-tron Charging Service'i Partnerite ringi. Samas ei anna DCS mis tahes lubadusi ega garantiisid seoses saadavusega (nõuetekohane toimivus, elektrivarustuse olemasolu ja täislaadimise võimalus) ning kliendil puudub õigus nõuda juurdepääsu konkreetsetele laadimisjaamadele ja/või laadimisvõimalustele. Eelkõige ei ole kliendil õigust nõuda, et ta saaks alati kasutada sama e-tron Charging Service’i Partner laadimisinfrastruktuuri.

5.4. Ilma et see mõjutaks punkti 5.5 kohaldamist, ei anna DCS mis tahes lubadusi ega garantiisid, et Kasutajaliideste (vt punkt 1.4 a) kaudu edastatav staatiline ja/või dünaamiline info on ajakohane ja õige, sh info laadimisjaamade ja/või nende saadavuse kohta. Eelkõige on Klient teadlik, et nimetatud info pärineb kolmandatelt isikutelt (nt e-tron Charging Service'i Partneritelt). DCS kontrollib siiski pisteliselt nimetatud info ajakohasust ja/või õigsust, et teenuse kvaliteeti pidevalt parandada. Info edastamine sõltub ka konkreetsete võrguoperaatorite mobiilsidemastide levist, mida võivad piirata ilmastikuolud, topograafilised olud, auto asukoht ning ümberkaudsed takistused (nt sillad, hooned jm).

5.5. Sõltuvalt kokkulepitud hinnapaketist võivad hinnad kasutatavates laadimisjaamades erineda (vt punkt 7.1). Hinnapakettide kasutamisel kuvatakse konkreetse laadimisjaama tegelikud hinnad kliendile aadressil www.e-tron.charging-service.audi, kui klient on eelnevalt sisselogimisandmeid kasutades sisse loginud. Erandina punktist 5.4 garanteerib DCS sel veebisaidil kuvatavate hindade õigsuse. Kliendid, keda teenindatakse hinnapaketi alusel, kohustuvad enne laadimise alustamist tutvuma kehtivate hindadega.

5.6. Üldtingimuste alusel pakutavaid e-tron Charging Service'i teenuseid on lubatud kasutada üksnes Audi marki autode laadimiseks.

5.7. Kliendid võivad lubada e-tron Charging Service'i teenuseid (eelkõige e-tron Charging Service'i kaarti) kasutada oma perekonnaliikmetel või töötajatel, kuid klient ei või võtta sellise kasutamise eest tasu ning e-tron Charging Service'it võib kasutada üksnes kliendi enda auto laadimiseks. Taolise kasutuse korral kohustub klient kasutajale eelnevalt selgitama, kuidas laadimisjaamu õigesti kasutada. Muudel juhtudel võivad kolmandad isikud e-tron Charging Service'it kasutada üksnes DCS-i eelneval nõusolekul. Klient ei või kasutada ega võimaldada kolmandatel isikutel kasutada e-tron Charging Service'it ebaseaduslikel eesmärkidel.

5.8. Klient kohustub täpselt järgima laaditava auto ja kasutatavate seadmete ja lisavarustuse (nt laadimisjuhtme) kasutusjuhendeid ning e-tron Charging Service'i Partnerite juhiseid ja laadimisjaamade kasutustingimusi, millega saab tutvuda konkreetses laadimisjaamas. Rangelt on keelatud kasutada laadimisjuhtmeid või muid seadmeid ja lisavarustust, mis (i) ei ole kehtivate õigusaktide kohaselt sertifitseeritud (nt CE sertifikaadiga), (ii) ei ole ette nähtud kasutamiseks konkreetsel autol või konkreetse e-tron Charging Service'i Partneri juures vastavalt laadimisjaamas välja pandud juhistele või (iii) on kahjustunud.

5.9. Keelatud on kasutada laadimisjaamu, mis kuvavad avariiteadet või veateadet või millel on silmnähtavaid kahjustusi. Palume kliendil taolistest juhtudest teatada DCS-ile (vt kontaktandmed punktis 10).

5.10. Klient vastutab kohaldatavates õigusaktides sätestatud tingimustel kogu süüliselt tekitatud kahju eest, mille on põhjustanud autentimiseks kasutatava e-tron Charging Service'i kaardi või myAudi mobiilirakenduse valesti või loata kasutamine või valesti laadimine.

6. Laadimine ja autentimine; maksimaalne laadimis- ja seisuaeg; katkestused

6.1. Üldjuhul kasutatakse e-tron Charging Service'i laadimisjaamades klientide autentimiseks e-tron Charging Service'i kaarti. Mõnedes laadimisjaamades saab või peab autentimiseks kasutama ka Audi AG mobiilirakendust myAudi. See kehtib eelkõige laadimisjaamade puhul, mis on varustatud tähisega „intercharge“. Konkreetses laadimisjaamas kasutatavaid autentimisviise saab vaadata Audi AG mobiilirakendusest myAudi või aadressilt www.e-tron.charging-service.audi/web/audi-ee/map.

6.2. Lubatav maksimaalne ühendusaeg ühes laadimisjaamas on 24 tundi järjest või alalisvooluga (DC) laadimise puhul 4 tundi järjest (maksimaalne laadimis- ja seisuaeg). Lisaks kohustub klient vabastama avalikult kasutatava parkimiskoha kohe pärast laadimisprotsessi või lubatud maksimaalse parkimisaja lõppu. DCS-ile maksimaalse laadimisaja või seisuaja ja/või parkimisaja ületamisest tekkida võivad kulud ning parkimisnõuete rikkumisega kaasnevad teisalduskulud ja trahvid kohustub tasuma klient.

6.3. Klient on teadlik, et laadimisjaamade töös võib esineda katkestusi, mille põhjuseks on vääramatu jõud, nt streigid, tööseisakud, ametlikud ettekirjutused, aga ka tehnilised ja muud tööd, mis on vajalikud seadmete nõuetekohase toimimise tagamiseks või teenusekvaliteedi tõstmiseks (nt hooldus, remont, süsteemide tarkvarauuendused). Katkestusi võivad põhjustada ka tippkoormuse perioodidel tekkivad lühiajalised võimsuslüngad.

6.4. DCS ei vastuta e-tron Charging Service’i lepingust tulenevate kohustuste täitmise eest, kui elektrivarustuse katkestus ja/või tõrge on põhjustatud elektrivõrgu häiretest (sh võrguühenduse katkestustest) . See ei kehti siiski juhul, kui DCS katkestab teenuse osutamise ilma põhjuseta. Kliendi taotlusel esitab DCS talle viivitamata info konkreetse katkestusjuhtumi ja selle põhjuste kohta, juhul kui DCS-il on vastav info olemas või seda on võimalik mõistlike jõupingutustega hankida.

7. Tasu ja hinnad

7.1. Tasu teenuse e-tron Charging Service ja teenuste kasutamise eest määratakse kindlaks vastavalt kokkulepitud tariifile ja koosneb üldjuhul järgmistest osadest:

a) fikseeritud igakuine põhitasu (sõltub kokkulepitud tariifist; mõne tariifi puhul võib kuu põhitasu sisaldada juba kasutustasusid (fikseeritud tariifid), ja

b) tasu tegelike laadimiste eest e-tron Charging Service'i Partnerite laadimisjaamades.

Konkreetses hinnapaketis kehtivad hinnad on esitatud hinnakirjas, mida saab vaadata, alla laadida ja printida veebisaidilt www.e-tron.charging-service.audi/web/audi-ee/tariffs.

Sõltuvalt kokkulepitud hinnapaketist võivad üksikute laadimiste (tegeliku kasutuse) hinnad varieeruda (muutuva hinnapaketi süsteem). Selliste hinnapakettide kasutamisel kuvatakse konkreetse laadimisjaama tegelikud hinnad kliendile aadressil www.e-tron.charging-service.audi, kui klient on eelnevalt sisselogimisandmeid kasutades sisse loginud. Muutuvate hinnapakettide korral on DCS-il õigus muuta laadimisjaama tegeliku kasutuse hindu ja need kehtivad alates muudatuse tegemisest. Tegelikud hinnad kuvatakse aadressil www.e-tron.charging-service.audi/web/audi-ee/tariffs. Kliendid, keda teenindatakse nimetatud hinnapaketi alusel, kohustuvad enne laadimise alustamist tutvuma kehtivate hindadega.

7.2. Igakuist põhitasu võetakse alates e-tron Charging Service'i lepingu sõlmimisest või – igakuise põhitasuga hinnapaketi muutmise korral – pärast hinnapaketi muudatuse aktiveerimist DCS-i poolt ning proportsionaalselt esimese kuu lõpuni jäänud ajaga.

7.3. Tegeliku kasutuse tasu võetakse iga laadimise eest alates selle algusest (st pistiku ühendamisest laadimispessa) kuni lõpuni (st pistiku väljatõmbamiseni laadimispesast) konkreetses riigis või konkreetses laadimisjaamas parajasti kehtivate hindade järgi. Rohkem infot rändlushindade kohta leiate vastava hinnapaketi hinnakirjast aadressil www.e-tron.charging-service.audi/web/audi-ee/tariffs. Laadimiste eest võetakse tasu kohaldatava hinnapaketi hinnakirja järgi (nt iga alustatud minuti eest või kilovatt-tundide (kWh) eest).

7.4. Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu. Info kliendile kehtiva hinnapaketi hindade kohta lepingu sõlmimise seisuga saadetakse kliendile e-postiga (vt punkt 2.5c).

7.5. Kui e-tron Charging Service'i Partneri laadimisjaamas on väljas hinnad, võivad need erineda kliendiga lepingus kokku lepitud hindadest; kehtivad üksnes need hinnad, mis on kokku lepitud kliendi ja DCS-i vahel.

7.6. Hinnad välismaal laadides (rändlus) võivad erineda lepingu sõlmimise ajal pakutud hindadest. Enne laadimise alustamist välismaal peab klient end kohalduvate tingimustega kurssi viima. Nendel juhtudel ei kehti teabe edastamise ja teavitamise kohustus vastavalt käesolevate üldtingimuste jaotisele 1.2 ning selles sätestatud õiguslikud tagajärjed. 

7.7. Välismaal laadides võidakse DCS-ile tasumisele kuuluv summa esitada mitte Eesti valuutas, vaid mingis muus valuutas (välisvaluuta). Selleks, et muuta välisvaluutas arveldamine kliendi jaoks võimalikult lihtsaks, on DCS-il õigus konverteerida välisvaluutas esitatud nõuded Eesti valuutaks ja nõuda seda konverteeritud summat kliendilt välisvaluuta asemel. Välisvaluutas tehtud laadimisprotsessi konverteerimise aluseks on Euroopa Keskpanga euro aluskurss eelmise pangapäeva lõpul enne laadimisprotsessi. Klient saab seda vaadata siit     https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/index.en.html

7.8. DCS jätab endale õiguse teha kehtivatele ja/või uutele lepingutele tähtajalisi hinnasoodustusi (eripakkumised) valitud laadimisjaamades (vt punkt 7.1b).

7.9. Hinnapaketi vahetamiseks on nõutav poolte sellekohane kokkulepe; klient saab hinnapaketi vahetamist taotleda veebisaidil www.e-tron.charging-service.audi.

8. Arved ja maksetingimused

8.1. Klient saab igakuiste arvetega tutvuda e-tron Charging Service'i kliendikontol aadressil www.e-tron.charging-service.audi, kus on kättesaadav ka arveldusperioodi laadimiste loend koos kuupäevade, kohtade ja kestustega. Uute arvete saabumisest teavitatakse klienti e-postiga.

8.2. Kalendrikuu eest arvestatud tasud debiteeritakse järgmise kalendrikuu neljandal tööpäeval, kasutades e-tron Charging Service'i kliendikonto registreerimisprotsessi käigus valitud makseviisi. Ärikliendid, kes tasuvad arve alusel (vt punkt 2.4), kohustuvad tasuma arve 14 päeva jooksul alates kättesaamisest arvel näidatud pangakontole. Ehkki üldjuhul püüab DCS esitada e-tron Charging Service'i arve järgmisel kalendrikuul, ei saa DCS seda garanteerida (nt kuna e-tron Charging Service'i Partnerid võivad viivitada DCS-ile arvete esitamisega).

8.3. Klient võib DCS-iga tasaarvestada üksnes nõudeid, mille üle puudub vaidlus, mis tulenevad lepingust taganemisest või kohustuslikest õigusaktidest. Klient võib makseid kinni pidada üksnes juhul, kui kinnipidamise aluseks on on e-tron Charging Service'i lepingust tulenevad nõuded.

8.4. Kui kliendil on maksevõlgnevusi, on DCS-il õigus blokeerida teenuse e-tron Charging Service kasutamine kliendi poolt.

9. Rändlus

Klient võib e-tron Charging Service'i lepingu alusel kasutada e-tron Charging Service'i kaarti või Audi mobiilirakendust myAudi ka teistes riikides peale enda elukohariigi. Kehtiv riikide nimekiri on kättesaadav aadressil www.e-tron.charging-service.audi/web/audi-ee/tariffs.

10.  Kontaktid

e-tron Charging Service'i teenustega seotud üldiste küsimuste, arvete, kliendilepingute ja e-tron Charging Service'i kaartidega seotud küsimuste ning tehniliste probleemide, eelkõige laadimisega seotud probleemide puhul võib klient kasutada veebisaidil www.e-tron.charging-service.audi/web/audi-ee/imprint olevaid kontakte.

11.  Garantii

Kehtivad seadusejärgsed garantiitingimused.

12.  Lahtiütlus

12.1. Hooletuse korral vastutab DCS üksnes rikkumiste eest, mis seonduvad oluliste lepinguliste kohustustega (põhikohustused), sealhulgas DCS-i konkreetsete kohustustega, mis tulenevad e-tron Charging Service'i lepingu sätetest ja eesmärgist või on vajalikud e-tron Charging Service'i lepingu nõuetekohaseks täitmiseks ning mille täitmist klient võib mõistlikult eeldada. Vastutus on piiratud hariliku kahjuga, mida oli võimalik e-tron Charging Service'i lepingu sõlmimise ajal ette näha.

12.2. DCS-i esindajate, volitatud isikute ja töötajate isiklik vastutus piirdub nende hooletusest tingitud rikkumiste korral samuti eelmises punktis kirjeldatuga.

12.3. Eespool sätestatu ei piira DCS-i vastutust puuduse tahtliku varjamise või garantiikohustuse rikkumise korral ega tootevastutust käsitlevate õigusaktide alusel. Vastutuse piirang ei kehti tahtluse või raske hooletuse ning surma, kehavigastuse või tervisekahjustuse põhjustamise korral.

12.4. DCS ei ole laadimisjaamade operaator ning ei vastuta nagu laadimisjaamade operaatorid. Klient on teadlik, et võrgukatkestustest (sh võrguühenduse katkestustest) tingitud elektrivarustuse katkestuste või tõrgete korral võivad tekkida nõuded jaotusvõrgu operaatori vastu; taotluse korral loovutab DCS kliendile tekkinud kahjuga seotud õigused ja nõuded jaotusvõrgu operaatori vastu.

13.  Isikuandmete kaitse

13.1. DCS peab oluliseks teenusekasutajate isikuandmete kaitset ning austab isikuandmete töötlemisel kasutajate privaatsust.

13.2. Täiendav teave isikuandmete töötlemise, isikuandmete kaitse ja andmeturbe kohta on esitatud andmekaitseteatises.

14.  Kohtualluvus, vaidluste lahendamine ja kohaldatav õigus

14.1. e-tron Charging Service'i lepingule ja kõikidele Üldtingimustest tulenevate õigussuhetele kohaldatakse Saksamaa õigust; ÜRO konventsiooni kaupade rahvusvahelise ostu-müügi lepingute kohta ei kohaldata. Tarbijast kliendi puhul on kliendi peamise elukoha riigi kohustuslikud tarbijakaitsesätted Saksamaa õiguse suhtes ülimuslikud, juhul kui need on kliendi jaoks soodsamad.

14.2. Kõik vaidlused, mis tulenevad õigussuhetest eraõiguslike või avalik-õiguslike juriidiliste isikutega, lahendatakse üksnes München, Saksamaa kohtutes. Tarbijast klient, kelle peamine elukoht on mõnes Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) riigis või Šveitsis, võib esitada nõude enda elukohariigis. DCS võib esitada tarbija vastu nõude üksnes tarbija elukohariigis.

14.3. Euroopa Komisjon on loonud veebipõhise vaidluste lahendamise platvormi, mis asub aadressil http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Kui te soovite juhtida meie tähelepanu probleemidele, palume meiega ühendust võtta.

14.4. DCS ei ole kohustatud osalema ega osale vaidluste lahendamisel tarbijavaidluste vahekohtus.

Viimati muudetud: Veebruar 2021Lisa 1. Taganemisteate näidisvorm

Taganemisteate näidisvorm

(täitke ja tagastage käesolev vorm üksnes juhul, kui soovite lepingust taganeda)

Kellele:

Digital Charging Solutions GmbH

Mies-van-der-Rohe-Straße 6

80807 München, Saksamaa

e-post: contact-ee@charging-service.audi

Käesolevaga soovin/soovime (*) taganeda lepingust, millega on ostetud järgmine kaup (*) / on tellitud järgmine teenus (*)


e-tron Charging Service'i lepingu number

Tellimuse esitamise kuupäev

Tarbija nimi / tarbijate nimed

Tarbija(te) aadress(id)

Tarbija allkiri / tarbijate allkirjad (ainult juhul, kui käesolev vorm esitatakse paberkandjal)

Kuupäev

(*) Mittevajalik maha tõmmata.