Všeobecné obchodní podmínky služby Audi e-tron Charging Service

1. Audi e-tron Charging Service

1.1. Na základě těchto všeobecných obchodních podmínek („VOP“) poskytuje společnost Digital Charging Solutions GmbH, Brunnenstraße 19-21, 10119 Berlin, Spolková republika Německo („společnost DCS“) zákazníkovi informační služby a technologii přístupu k dobíjecí infrastruktuře pro elektromobily a hybridní automobily s možností vnějšího dobíjení značky Audi pod označením „e-tron Charging Service“ („e-tron Charging Service“). Podmínkou pro používání e-tron Charging Service je zřízení bezplatného účtu myAudi. Pod pojmem „zákazník“ používaným v těchto VOP se rozumí osoby všech pohlaví.

1.2. Nejnovější verzi těchto VOP a aktuální informace o dostupných tarifech naleznete na webových stránkách www.e-tron.charging-service.audi/web/audi-cz/tariffs, odkud si je můžete také stáhnout či přímo vytisknout. Změny těchto všeobecných obchodních podmínek smlouvy e-tron Charging Service uzavřené na jejich základě a jakékoli změny tarifu dohodnuté se zákazníkem z důvodu změn právních předpisů, změn v judikatuře nebo tržních podmínkách, budou zákazníkovi oznámeny prostřednictvím e-mailové adresy, kterou zákazník poskytl, v souladu s oddílem 2.2, v textové podobě s výslovným odkazem na příslušné změny. Takové změny VOP vstoupí v účinnost a stanou se tak závaznými pro zákazníka v případě, že proti nim zákazník nevznese námitku ve lhůtě jednoho měsíce od doručení oznámení o změnách VOP. Společnost DCS informuje zákazníka o těchto právních důsledcích na začátku této lhůty. Výše uvedené se vztahuje také na změny tarifu sjednaného se zákazníkem.

1.3. Společnost DCS spolupracuje s jednotlivými provozovateli dobíjecích stanic (každý samostatně dále jen jako „partner e-tron Charging Service“). Dobíjecí stanice partnerů e-tron Charging Service jsou uvedeny na adrese www.e-tron.charging-service.audi/web/audi-cz/map, v aplikaci myAudi, která je poskytována společností Audi AG, a zároveň jsou dostupné přes další kanály (dále „uživatelská rozhraní“) a jsou zvýrazněny tak, aby je bylo možné odlišit od ostatních dobíjecích stanic, které nejsou součástí dostupné sítě dobíjecích stanic. Částečně lze tyto informace získat pouze na základě přihlášení se do rozhraní pouze pro členy.

1.4. e-tron Charging Service zahrnuje:

a) zobrazování jednotlivých dobíjecích stanic partnerů e-tron Charging Service (v podobě prosté informace o existenci) a určitých informací ohledně používání a využívání těchto dobíjecích stanic partnerů e-tron Charging Service (jako je například dostupnost a aktuální cena v podobě dynamických informací) v příslušných uživatelských rozhraních;

b) dobíjení na dobíjecích stanicích partnerů e-tron Charging Service po provedení ověření a autentifikace (blíže k tomu bod 6.1 níže) společně s měsíční fakturací včetně podrobného přehledu všech dobíjecích procesů.

1.5. Podrobnosti o službě e-tron Charging Service a jejím používání jsou popsány na adrese www.e-tron.charging-service.audi/web/audi-lu/getting-started.

1.6. Německo v současnosti nezaručuje celostátní pokrytí řešeními pro dobíjení a fakturaci, která by splňovala zákony o kalibraci operátory dobíjecích stanic. Při poskytování naší služby používáme data poskytnutá operátory dobíjecích stanic. V některých případech to může mimo jiné vést k odchylkám v dobíjení a fakturování částek. Neváhejte se na nás obrátit s případnými dotazy.

2. Uzavření smlouvy a objednávání

2.1. Zákazník si může službu e-tron Charging Service objednat na adrese
www.e-tron.charging-service.audi. Vždy se použije ta verze VOP, kterou zákazník výslovně přijal při objednávání e-tron Charging Service (daná verze může být dle potřeby změněna podle bodu 1.2 výše). DCS může zákazníkovi nabídnout další služby, například speciální podmínky pro přístup k nabíjecím stanicím nebo přístup k nabíjecím stanicím jiných operátorů („balíčky“). Ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek platí stejně pro takové balíčky. 

2.2. Zákazníci, kteří již mají účet „myAudi“, se mohou k používání e-tron Charging Service zaregistrovat na adrese www.e-tron.charging-service.audi, kde zadají svoji adresu a platební údaje. Tyto údaje lze později opravit nebo aktualizovat prostřednictvím zákaznického účtu nebo prostřednictvím služeb podpory zákazníků. Zákazníci, kteří se ještě nezaregistrovali a nezaložili si svůj bezplatný účet „myAudi“, si musí tento účet nejdříve založit pro možnost registrace do e-tron Charging Service.

2.3. Všechny informace zadané v zákaznickém účtu, jako jsou platební údaje, adresa a e-mailové adresy, jsou automaticky chráněny pomocí moderních šifrovacích metod, jakým je například protokol SSL (Secure Sockets Layer).

2.4. Platba musí proběhnout pomocí kreditní karty nebo jednoho z dalších způsobů platby, které jsou zákazníkovi e-tron Charging Service nabídnuty v průběhu registrace. Pod podmínkou dostatečně vysoké finanční spolehlivosti budou mít firemní klienti - podnikatelé - taktéž možnost platit bankovním převodem na základě vystavených faktur. Pro takový případ si musí firemní klienti nejprve zažádat o možnost platby na fakturu a doručit společnosti DCS výpis z obchodního rejstříku nebo případně jiný obdobný oficiální výpis z úřední evidence či dokument. O platbu na fakturu si lze zažádat buď v průběhu registrace nebo kontaktováním služeb podpory zákazníkům.

2.5. Nabídka a uzavření smlouvy na poskytování e-tron Charging Service

a) Společnost DCS předloží zákazníkovi závaznou nabídku na poskytování e-tron Charging Service. Zákazník, který má účet „myAudi“, zaregistruje pro účely vytvoření zákaznického účtu ve službě e-tron Charging Service a zároveň výslovně přijme tyto VOP, může objednat službu e-tron Charging Service přijmutím nabídky formou objednávky. Postup při objednávání je taktéž popsán na adrese www.e-tron.charging-service.audi.

b) Zákazník může opravit jakékoli chyby v zadaných údajích tak, že klikne v průběhu registrace na tlačítko „Zpět“ a zadané údaje opraví. Před potvrzením své objednávky obdrží zákazník informace o cenách e-tron Charging Service.

c) Po dokončení objednávky e-tron Charging Service obdrží zákazník potvrzení objednávky e-mailem společně s informacemi o příslušném tarifu, VOP ve znění přijatém zákazníkem a informacemi o právu zákazníka odstoupit od poskytování služeb (blíže k tomu bod 2.7).

d) Smlouva o poskytování e-tron Charging Service bude uzavřena po dokončení procesu objednávky.

e) Obsah smlouvy o poskytování e-tron Charging Service uchovává společnost DCS a zákazník si jej může zobrazit či uložit na adrese www.e-tron.charging-service.audi v zákaznickém účtu e-tron Charging Service.

2.6. Jazyky

Smlouva o poskytování e-tron Charging Service bude uzavřena v českém jazyce. Překlady těchto VOP do jiných jazyků slouží pouze pro informaci a nejsou právně závazné.

2.7. Právo odstoupit od smlouvy

Zákazník má právo odstoupit od smlouvy o poskytování e-tron Charging Service ve lhůtě čtrnácti dnů, je-li spotřebitelem.

Zákazník je tímto informován o svém právu odstoupit od smlouvy takto:

Právo odstoupit od smlouvy

Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne 14 dnů ode dne následujícího po dnu uzavření smlouvy.

Pro účely uplatnění práva odstoupit od smlouvy nás (Digital Charging Solutions GmbH, Brunnenstraße 19-21, 10119 Berlin, Spolková republika Německo, Tel: +420 (0) 91 090 274 4, E-Mail: contact-cz@charging-service.audi) musíte o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy informovat formou jednoznačného prohlášení (např. dopisu zaslaného poštou, faxu nebo e-mailu). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje zaslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Důsledky odstoupení od smlouvy

Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečných prodlev a v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jsme byli informováni o Vašem rozhodnutí odstoupit od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený naší společností). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další poplatky.

„Pokud jste požádal(a), aby poskytování služeb nebo dodávky elektřiny začaly během lhůty pro odstoupení od smlouvy, zaplatíte nám částku úměrnou rozsahu poskytnutých služeb do doby, kdy jste nás informoval(a) o odstoupení od smlouvy, a to v porovnání s celkovým rozsahem služeb stanoveným ve smlouvě.

(Konec informací o právu na odstoupení)

3. Karta ke službě e-tron Charging Service: Aktivace a deaktivace karty ke službě e-tron Charging Service

3.1. Pro používání e-tron Charging Service vyžaduje většina dobíjecích stanic aktivovanou kartu ke službě e-tron Charging Service. Pokud zákazník již kartu ke službě e-tron Charging Service má, pak si ji může aktivovat v průběhu registrace. Pokud ji ještě nemá, pak společnost DCS zašle kartu ke službě e-tron Charging Service zákazníkovi poštou pro následnou aktivaci. Karty ke službě e-tron Charging Service se aktivují v zákaznickém účtu e-tron Charging Service zadáním čísla karty a potvrzením příslušných údajů. Zákazník poté obdrží potvrzovací e-mail. Proces aktivace karty ke službě e-tron Charging Service může trvat až 24 hodin.

3.2. Na některých dobíjecích stanicích lze ověření a autentifikaci provést pouze prostřednictvím aplikace myAudi poskytované společností Audi AG, která je dostupná v AppStore společnosti Apple Inc. nebo v Google Play Store, která obsahuje čtečku QR kódů. K ověření je nezbytné se přihlásit pomocí přihlašovacích údajů.

3.3. Společnost DCS zůstává vlastníkem karty ke službě e-tron Charging Service. Zákazník si musí svoji kartu ke službě e-tron Charging Service a přihlašovací údaje pečlivě uschovat. Zákazník musí neprodleně informovat společnost DCS o případné ztrátě či krádeži karty ke službě e-tron Charging Service či přihlašovacích údajů (kontaktní údaje jsou uvedeny v bodu 10). Nad to může zákazník taktéž kontaktovat službu podpory zákazníkům e-tron Charging Service a kartu ke službě e-tron Charging Service deaktivovat. Za vystavení náhradní karty mohou být zákazníkovi účtovány dodatečné náklady a poplatky (blíže k tomu aktuální ceník na adrese www.e-tron.charging-service.audi/web/audi-cz/tariffs).

4. Doba trvání a platnost smlouvy

4.1. Smlouva v tarifu Transit se uzavírá na dobu 12 měsíců a obě strany ji mohou vypovědět s výpovědní lhůtou dva týdny ke konci příslušné doby platnosti smlouvy. Pokud není smlouva vypovězena včas, prodlužuje se doba platnosti smlouvy vždy o dalších 12 měsíců. Výpověď lze podat písemně, e-mailem nebo v zákaznické sekci. Právo na okamžitou výpověď ze závažných důvodů tím zůstává nedotčeno.

4.2. Smlouva v tarifu City se uzavírá na dobu neurčitou a každá ze smluvních stran ji může vypovědět s výpovědní lhůtou jeden měsíc vždy ke konci daného měsíce. Výpověď lze podat písemně, e-mailem nebo v zákaznické sekci. Právo na okamžitou výpověď ze závažných důvodů tím zůstává nedotčeno.

4.3. Okamžikem ukončení smlouvy pozbude karta ke službě e-tron Charging Service platnosti a společnost DCS ji zablokuje pro jakékoliv použití.

4.4. Pro další balíčky, které si zákazník rezervoval, mohou platit odlišné podmínky a oznamovací lhůty.

5. Používání a dostupnost e-tron Charging Service

5.1. Zákazník může získat další informace o službě e-tron Charging Service a technických podrobnostech ohledně jejího používání a dostupnosti na www.e-tron.charging-service.audi. Společnost DCS poskytuje služby v zemi bydliště zákazníka a dále v dalších zemích v souladu s níže uvedeným článkem 9.

5.2. V zájmu zajištění co nejlepšího a způsobu používání e-tron Charging Service je nezbytné si nainstalovat aplikaci myAudi poskytovanou společností Audi AG na vhodné mobilní zařízení nebo mít přístup na adresu www.e-tron.charging-service.audi.

5.3. Společnost DCS má v úmyslu rozšířit přístup k veřejné dobíjecí infrastruktuře a její používání prostřednictvím e-tron Charging Service a dále rozšířit skupinu partnerů e-tron Charging Service. Společnost DCS však nečiní žádné prohlášení ani neposkytuje jakoukoliv záruku ohledně dostupnosti (řádného fungování, dostupnosti elektřiny či možnosti plného dobití) konkrétních dobíjecích stanic a/nebo dobíjecích způsobů a zákazník nemá žádné právo k nim požadovat přístup; odpovědnost společnosti DCS je tak vyloučena. Zejména je zcela vyloučen jakýkoliv nárok na zachování jakékoliv konkrétní a dále celkového stávající dobíjecí infrastruktury partnera e-tron Charging Service.

5.4. S výhradou bodu 5.5 nečiní společnost DCS žádná prohlášení ani neposkytuje jakékoliv záruky ohledně aktuálnosti a/nebo správnosti informací (ať už v podobě prosté informace o existenci a/nebo dynamických informací) zobrazovaných prostřednictvím uživatelského rozhraní (blíže k tomu bod 1.3 1.4), zejména pak informací o dobíjecích stanicích a/nebo jejich dostupnosti; odpovědnost společnosti DCS je tak vyloučena. Zákazník zejména potvrzuje a bere na vědomí, že tyto informace jsou poskytovány třetí stranami odlišnými od společnosti DCS (např. partneři e-tron Charging Service). Bez ohledu na výše uvedené vyloučení odpovědnosti společnosti DCS společnost DCS ověřuje na vzorcích aktuálnost a/nebo správnost informací v zájmu průběžného zlepšování svých služeb. Přenos těchto informací je taktéž závislý na dostupnosti mobilního příjmu a odpovídajícího signálu v infrastruktuře pro mobilní telekomunikaci příslušného provozovatele mobilní sítě, a proto na něj mohou zejména nepříznivě působit povětrnostní podmínky, topografické okolnosti, poloha vozidla a překážky v okolí (jako jsou mosty a budovy atd.).

5.5. Ceny se v závislosti na dohodnutém tarifu mohou lišit v závislosti na používané dobíjecí stanici (blíže k tomu bod 7.1). V takovém tarifním systému se zákazníkovi zobrazují aktuální ceny na příslušné dobíjecí stanici na adrese www.e-tron.charging-service.audi za předpokladu, že je zákazník přihlášen pomocí svých přihlašovacích údajů. Odchylně od bodu 5.4 společnost DCS zaručuje správnost zobrazených cen. Zákazníci s takovým tarifem jsou povinni se informovat o platných cenách před zahájením dobíjení.

5.6. Službu e-tron Charging Service nabízenou za těchto VOP lze používat pouze k dobíjení vozidel značky Audi.

5.7. Zákazníci mohou umožnit rodinným příslušníkům či svým zaměstnancům používat službu e-tron Charging Service (zejména kartu ke službě e-tron Charging Service) za podmínky, že zákazník za takové použití těmto osobám nic neúčtuje a že e-tron Charging Service je použita výhradně k dobití vlastního vozidla zákazníka. Před takovým použitím je zákazník povinen informovat uživatele o řádné manipulaci s dobíjecími stanicemi. Jakékoli jiné využívání e-tron Charging Service třetími stranami odlišnými od zákazníka vyžaduje předchozí souhlas společnosti DCS. Zákazník nesmí službu e-tron Charging Service použít k protiprávním účelům a ani protiprávní užití služby nesmí umožnit komukoliv jinému.

5.8. Zákazník je povinen vždy postupovat v přísném souladu s příručkami a návody k dobíjenému vozidlu a veškerému použitému vybavení nebo příslušenství (např. dobíjecí kabely), včetně případných pokynů a všeobecných obchodních podmínek partnerů e-tron Charging Service zveřejněných na dobíjecích stanicích, které se vztahují na používání daných dobíjecích stanic. Je přísně zakázáno používat dobíjecí kabely nebo jiné vybavení či příslušenství, které (i) nebyly certifikovány v souladu s platnými zákony a jinými právními předpisy (včetně zejména certifikace CE), (ii) nejsou schváleny pro příslušný automobil nebo příslušným partnerem e-tron Charging Service podle pokynů zveřejněných na dobíjecích stanicích nebo (iii) jsou poškozené.

5.9. Je zakázáno používat dobíjecí stanice, na kterých je zobrazeno výstražné hlášení nebo upozornění na problém či jiná obdobná provozní hláška nebo které jsou zjevně poškozeny. Namísto použití takové dobíjecí stanice zdvořile žádáme zákazníka, aby o tom informoval společnost DCS (kontaktní údaje jsou uvedeny v článku 10).

5.10. Zákazník nese plnou odpovědnost za případné škody, které vzniknou jeho zaviněním v důsledku zneužití nebo nesprávného použití karty ke službě e-tron Charging Service, resp. aplikace myAudi jako ověřovacího zařízení nebo v důsledku zneužití nebo nesprávného použití dobíjení v souladu s platnými zákony.

6. Dobíjení a ověřování; doba plného dobití a nečinnosti; přerušení a poruchy

6.1. Zpravidla je totožnost zákazníků na dobíjecích stanicích partnerů e-tron Charging Service ověřována pomocí karty ke službě e-tron Charging Service. Na některých dobíjecích stanicích je možné anebo může být i vyžadováno ověření prostřednictvím aplikace myAudi, kterou poskytuje společnost Audi AG. To se týká zejména dobíjecích stanic se symbolem služby intercharge. Způsoby ověření dostupné na jednotlivých dobíjecích stanicích jsou zobrazeny v aplikaci myAudi poskytované společností Audi AG nebo na webových stránkách www.e-tron.charging-service.audi/web/audi-cz/map.

6.2. Maximální doba nepřetržitého připojení k jedné dobíjecí stanici nesmí překročit 24 hodin nebo v případě dobíjení stejnosměrným proudem 4 hodiny (doba plného dobití a doba nečinnosti). Bez ohledu na výše uvedené je pak zákazník povinen opustit veřejné parkovací místo ihned po dokončení dobíjení a/nebo po uplynutí maximální doby parkování. Veškeré náklady a poplatky, které mohou společnosti DCS vzniknout v důsledku překročení doby maximálního dobytí a nečinnosti a/nebo překročení doby parkování zákazníkem a dále veškeré pokuty nebo poplatky a náklady odtahové služby z důvodu neoprávněného parkování zákazníkem, budou v plné výši fakturovány zákazníkovi a zákazník je povinen je uhradit.

6.3. Zákazník potvrzuje a bere na vědomí, že k přerušení chodu dobíjecích stanic nebo jiným poruchám může dojít v důsledku zásahu vyšší moci, a to včetně stávek, výluk a nařízení orgánů státní správy, a dále v důsledku technických nebo jiných opatření, která je nezbytné provést na vybavení dobíjecí stanice k tomu, aby správně fungovalo anebo aby došlo ke zlepšení služby (zejména pak údržba, opravy, aktualizace softwaru v systémech). Přerušení a poruchy mohou taktéž nastat v důsledku krátkodobě nedostatečné kapacity vlivem používání ve špičce spotřeby.

6.4. Do té míry, do jaké jsou přerušení, poruchy a/nebo anomálie v dodávce elektřiny způsobeny síťovými operacemi (včetně připojení k síti), je společnost DCS zbavena svých příslušných povinností v rámci poskytování e-tron Charging Service; jakékoliv odpovědnost je vyloučena. To se však neuplatní do té míry, do jaké společnost DCS dodávku elektřiny přeruší bez řádného důvodu. Na vyžádání společnost DCS zákazníkovi bez zbytečného odkladu poskytne informace týkající se případné události a jejích příčin, pokud společnost DCS tyto informace má a v jakém rozsahu je má, jsou-li takové přístupné s vynaložením přiměřeného úsilí.

7. Poplatky, stanovení ceny

7.1. Poplatek za e-tron Charging Service a užívání služeb je stanoveno příslušným sjednaným tarifem a může se obecně skládat z následujících položek:

a) pevného měsíčního základního poplatku (závisí na sjednaném tarifu; v případě některých tarifů může měsíční základní poplatek již obsahovat poplatky za užívání (pevné tarify), a

b) platby podle skutečného používání jednotlivých dobíjecích stanicích partnerů e-tron Charging Service.

Platné ceny pro příslušné tarify naleznete v ceníku, který si můžete zobrazit, uložit a vytisknout na adrese www.e-tron.charging-service.audi/web/audi-cz/tariffs.

V závislosti na dohodnutém tarifu se ceny za jednotlivá dobíjení (skutečné použití) mohou lišit (variabilní tarifní systém). V takovém tarifním systému se zákazníkovi zobrazují aktuální ceny za dobíjení a použití příslušné dobíjecí stanice na adrese www.e-tron.charging-service.audi za předpokladu, že je zákazník přihlášen pomocí svých přihlašovacích údajů. V případě variabilních tarifů je společnost DCS oprávněna kdykoliv upravit ceny za skutečné použití dobíjecí stanice s účinností pro další dobíjení a použití. Aktuální ceny budou zobrazeny na adrese www.e-tron.charging-service.audi/web/audi-cz/tariffs. Zákazníci s tímto tarifem jsou povinni se informovat o platných cenách před zahájením dobíjení.

7.2. Základní měsíční poplatek bude účtován zákazníkovi až po uzavření smlouvy na poskytování e-tron Charging Service nebo – v případě změny tarifu na tarif se základním měsíčním poplatkem – poté, co společnost DCS danou změnu tarifu aktivovala, a to poměrným způsobem za zbývající část prvního měsíce.

7.3. Platby založené na skutečném použití budou účtovány za každé dobíjení od jeho zahájení (tj. zástrčka je zasunuta do dobíjecího bodu) až do jeho ukončení (tj. zástrčka je vytažena z dobíjecího bodu) podle aktuálně platných cen v příslušné zemi nebo na příslušné dobíjecí stanici. Více informací o cenách za roaming naleznete v ceníku příslušného tarifu na adrese www.e-tron.charging-service.audi/web/audi-cz/tariffs. Dobíjení bude účtováno tak, jak je uvedeno v příslušném ceníku příslušného tarifu (např. podle času za každou započatou minutu nebo za každý kW/h).

7.4. Všechny ceny zahrnují DPH. Informace o cenách platných v rámci příslušného tarifu zákazníka v době uzavření smlouvy budou zákazníkovi zaslány e-mailem (blíže k tomu bod 2.5c).

7.5. V případě, že budou na dobíjecí stanici partnerů e-tron Charging Service zobrazeny ceny, pak se takové ceny mohou lišit od cen smluvně dohodnutých se zákazníkem. Použijí se vždy pouze ceny dohodnuté mezi zákazníkem a společností DCS.

7.6. Při dobíjení v zahraničí (roaming) se mohou ceny uvedené při uzavření smlouvy lišit. Zákazník je povinen informovat se o příslušných podmínkách ještě před dobíjením v zahraničí. V těchto případech neplatí upozorňovací a oznamovací povinnost podle bodu 1.2 těchto podmínek s právními důsledky, které jsou zde uvedeny.

7.7. Při nabíjení v zahraničí může být DCS dlužena jiná měna než měna České Republiky (cizí měna). V zájmu maximálního usnadnění účtování cizích měn pro zákazníka má DCS nárok převést pohledávky v cizí měně na měnu České Republiky a požadovat tuto převedenou částku od zákazníka místo cizí měny. Převod částky za proces nabíjení v cizí měně je založen na referenčním směnném kurzu euro stanoveného Evropskou centrální bankou na konci předchozího bankovního dne před procesem nabíjení, který může zákazník zjistit na adrese: https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/index.en.html

7.8. Společnost DCS si vyhrazuje právo snížit ceny u stávajících a/nebo nových smluv pro určité časové rozpětí a pro stanovené dobíjecí stanice (ceny dle bodu 7.1b)) (speciální nabídka).

7.9. Změna tarifu je možná pouze na základě příslušné smluvní dohody mezi smluvními stranami. Zákazník může zažádat o změnu tarifu přes internet na adrese www.e-tron.charging-service.audi.

8. Fakturační a platební podmínky

8.1. Zákazník si může zobrazit své měsíční faktury přes zákaznický účet e-tron Charging Service na adrese www.e-tron.charging-service.audi, kde je zobrazen položkový seznam dobíjení za příslušné fakturované období s informacemi o datu, místě a době trvání dobíjení a používání dobíjecí stanice. Jakmile bude vystavena nová faktura, bude zákazník informován e-mailem.

8.2. Náklady a poplatky vzniklé za kalendářní měsíc jsou účtovány a hrazeny způsobem platby, který si zákazník zvolil v průběhu registrace v zákaznickém účtu e-tron Charging Service, a to vždy čtvrtý pracovní den následujícího kalendářního měsíce. Firemní klienti - podnikatelé, kteří platí bankovním převodem na základě vystavených faktur (blíže k tomu bod 2.4), musí příslušnou částku převést během 14 dnů ode dne přijetí faktury na účet uvedený na faktuře bankovním převodem. Ačkoli se společnost DCS snaží za běžných okolností fakturovat poskytnuté služby v rámci e-tron Charging Service v následujícím kalendářním měsíci po jejich čerpání, nemůže to zaručit (zejména z důvodu pozdní fakturace ze strany partnerů e-tron Charging Service společnosti DCS tak mohou být služby fakturovány kdykoliv později).

8.3. Zákazník může provést zápočet svých pohledávek vůči společnosti DCS pouze v případě, že je zákazníkova pohledávka nesporná nebo vyplývá-li z vypovězení této smlouvy anebo pokud se jedná o pohledávku na základě pravomocného exekučního titulu. Zákazník má právo pozdržet platby pouze v případě, že tak činí na základě nároků vyplývajících ze smlouvy o poskytování e-tron Charging Service.

8.4. Pokud je zákazník v prodlení s platbou, DCS má nárok blokovat užívání e-tron Charging Service zákazníkem.

9. Mezinárodní roaming

Na základě smlouvy o poskytování e-tron Charging Service může zákazník používat kartu ke službě e-tron Charging Service, resp. aplikaci myAudi poskytovanou společností Audi, i v jiných zemích než v zemi svého bydliště. Aktuální seznam zemí je k dispozici na adrese www.e-tron.charging-service.audi/web/audi-cz/tariffs.

10.  Kontakt

Má-li zákazník obecné otázky týkající se produktů a služeb e-tron Charging Service, faktur, zákaznických smluv nebo karet ke službě e-tron Charging Service, a to včetně technických problémů včetně akutních problémů nastalých v průběhu dobíjení, může využít kontaktní údaje, které jsou uvedeny na adrese www.e-tron.charging-service.audi/web/audi-cz/imprint.

11.  Záruka

Uplatní se zákonná záruční práva.

12.  Prohlášení

12.1. Odpovědnost společnosti DCS v případě nedbalosti je vyloučena, vyjma případu, kdy společnost DCS poruší svou zásadní smluvní povinnost (hlavní povinnost) ze smlouvy o poskytování e-tron Charging Service, jako jsou zejména ty povinnosti, u nichž se má za to, že jsou uloženy konkrétně společnosti DCS na základě obsahu a účelu smlouvy o poskytování e-tron Charging Service, nebo ty, jejichž splnění umožňuje plnění smlouvy o poskytování e-tron Charging Service a na jejichž plnění se zákazník oprávněně pravidelně spoléhá. Tato odpovědnost je omezena na typické předvídatelné škody, které lze předvídat v době uzavření smlouvy o poskytování e-tron Charging Service.

12.2. Osobní odpovědnost právních zástupců, zprostředkovatelů a zaměstnanců společnosti DCS za případné škody vyplývající z jejich nedbalosti je taktéž vyloučena, resp. omezena na rozsah popsaný v předchozím odstavci.

12.3. Odpovědnost společnosti DCS v případě úmyslného zatajení vady a/nebo odpovědnost vyplývající z výslovně poskytnuté záruky a/nebo zákonná odpovědnost za výrobek zůstává nedotčena. Vyloučení či omezení odpovědnosti se neuplatní v případě úmyslně způsobené škody, z hrubé nedbalosti, a dále v případě odpovědnosti smrt, zranění nebo újmy na zdraví.

12.4. Společnost DCS není provozovatelem dobíjecích stanic a nenese jakoukoliv odpovědnost provozovatele dobíjecích stanic; veškerá odpovědnost za provoz dobíjecích stanic je v případě společnosti DCS vyloučena. Zákazník bere na vědomí, že v případě přerušení nebo anomálií v dodávce elektřiny vyplývajících z přerušení síťových operací (včetně napojení na síť), mohou vzniknout nároky vůči provozovateli distribuční sítě. Společnost DCS na vyžádání postoupí a převede nároky a práva proti provozovateli distribuční sítě v souvislosti s poškozením zákazníka.

13.  Informace týkající se ochrany osobních údajů

13.1. Společnost DCS bere ochranu osobních údajů uživatelů služby vážně a při zpracovávání osobních údajů respektuje jejich soukromí.

13.2. Další informace o zpracování, ochraně a zabezpečení osobních údajů naleznete v oznámení o ochraně osobních údajů.

14.  Příslušnost, mediace a rozhodné právo

14.1. Smlouva o poskytování e-tron Charging Service a každý právní vztah založený na těchto VOP podléhají právnímu řádu Německé spolkové republiky. Úmluva Organizace spojených národů o smlouvách o mezinárodní koupi zboží se nepoužije. Je-li zákazník spotřebitelem, budou mít přímo vynutitelné předpisy o ochraně spotřebitele platné ve státě, v němž se nachází místo obvyklého pobytu zákazníka, přednost před německým právem, pokud jsou pro zákazníka příznivější.

14.2. Výhradním místem konání soudního řízení v případě veškerých nároků vyplývajících ze vztahů s majiteli podniků nebo korporacemi podle veřejného práva je Mnichov v Německé spolkové republice. Pokud je zákazník spotřebitel a jeho místo pobytu nebo obvyklého pobytu se nachází v Evropském hospodářském prostoru (EHP) nebo ve Švýcarsku, může nárok vznést taktéž v zemi svého pobytu. Nárok společnost DCS vůči spotřebiteli lze vznést pouze v zemi pobytu spotřebitele.

14.3. Evropská komise poskytuje internetovou platformu pro řešení sporů, kterou naleznete na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.  Pokud byste nás chtěli na nějakou záležitost upozornit, kontaktujte nás prosím. Tímto informujeme spotřebitele, že orgánem příslušným pro alternativní řešení spotřebitelských sporů týkajících se e-tron Charging Service v České republice je Česká obchodní inspekce se sídlem na adrese Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, Česká republika. Další informace naleznete na internetových stránkách České obchodní inspekce na adrese www.coi.cz.

14.4. Společnost DCS se nebude účastnit řízení o řešení sporu před spotřebitelskou arbitráží a není k tomu ani povinna.

Poslední revize: Únor 2021

Příloha č. 1: Vzor formuláře odstoupení od smlouvy

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

Adresát:

Mies-van-der-Rohe-Straße 6

80807 München, Spolková republika Německo

E-Mail: contact-cz@charging-service.audi

Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o poskytnutí těchto služeb:


Číslo smlouvy o poskytování e-tron Charging Service:

Datum objednání

Jméno spotřebitele/spotřebitelů

Adresa spotřebitele/spotřebitelů

Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

Datum

(*) Nehodící se škrtněte.